Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
166 'Zuren.
eersten komen met de oxydezouten, de laatsten met de oxydule-
zouten overeen.
OVEEZIGT OVEE DE VEEBINDINGEN DEE XIET-31ETALEN MET
ZUUESTOF EN WATEESIOF.
192. De verbindingen, welke de waterstof met de haloïden
aangaat, zijn hier deswege bij elkander geplaatst geworden, daar
zij de grootste overeenkomst met elkander hebben. Deze verbin-
dingen zijn duidelijk uitgedrukte , sterke zuren. De andere niet-
metalen kunnen zieh wel is waar ook met de waterstof vereenigen,
doeh zij vormen daarmede geene zuren, behalve de zwavel,
welker verbinding met waterstof zieh allezins ook als een zuur,
doeh slechts als een zeer zwak zuur voordoet. Met de stikstof
heeft geheel het tegendeel plaats , zij vormt met de waterstof
eene basis, de ammonia. De verbindingen der overige niet-me-
talen met de waterstof, waarover gedeeltelijk reeds bij de afzon-
derlijke niet-metalen gehandeld is , vertoonen noch basische noch
zure eigenschappen, zij heeten daarom indifferente ligchamen.
Zuurstof en waterstof vormen indifferent water; koolstof eu
waterstof vormen indifferent lichtgas en moerasgas; phosphor en
waterstof vormen indifferent phosphorwaterstofgas.
De verbindingen, welke de zuurstof met de metalloiden aan-
gaat, zijn wel is waar meestal zuren, doeh men treft er daar-
onder ook eenigen aan, die een indifferent karakter bezitten,
namelijk het stikstofoxydule en oxyde (NO en NO,), het phos-
phoroxyde (142) en kooloxydegas (CO). Zoo als jnen ligt inziet,
zijn het altijd de verbindingen met de geringste hoeveelheid zuur-
stof , waaraan de zure eigenschappen ontbreken; eerst met de
vermeerdering van de zuurstof verschijnen deze laatsten, en wel
het meest uitgedrukt in de verbindingen, welke de grootste hoe-
veelheid zuurstof bevatten.
Daar de verbindingen, welke de metalloïden aan de eene zijde
met de zuurstof, aan de andere zijde met de waterstof aangaan,
tot de gewigtigste en meest belangrijke chemische ligchamen be-
hooren , zoo kunnen wij hier nog door een schema de sterkte der
affiniteit, ofschoon slechts bij benadering, aantooncn, welke do
metalloïden tot deze beide elementen bezitten. De grootte der
cirkels moet de verwantschap tot de zuurstof, die der vierhoeken
de verwantschap tot de waterstof voorstellen. Men zal zien, dat