Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
154 'Zuren.
uen, legt meu eeu stukje lood op eene kool, cn tracht het
eerst door de uitwendige vlam in oxyde te veranderen, en het
gevormde oxyde dan weder door de inwendige vlam tot lood-
metaal te herleiden (te reduceren). Overigens moet men zieh
daaraan gewennen, om de lucht onder het blazen door den neus
iu te ademen eu de wangen steeds opgeblazen te houden. Heeft
men het zoo ver gebragt, dan vermoeit het blazen de borst niet
meer, en men zal in staat zijn, längeren tijd achtereen ccn
onafgebroken luchtstroom voort te brengen.
182. Troef. Wrijft men boriumzuur in eenen mortier met
wijngeest te zamen en steekt men dan den laatsten aan, zoo
brandt die met eene groene vlam. Op deze wijze kan men het
boriumzuur gemakkelijk erkennen. Hierbij wordt iets van het
zuur met de wijngeestdampen vervlugtigd; en toch is het een
tegen het vuur bestand ligehaam, zoo als wij in de vorige proef
gezien hebben! Eene dergelijke tegenstrijdigheid vindt men ook
bij andere ligehamen; zij zijn, op zich zelve gegloeid, volkomen
niet-vlugtig , en verdampen toch en dikwerf reeds bij zeer lage
temperaturen, wanneer zij zich met andere ligehamen verbin-
den , die ligt vlugtig zijn. In dit geval is alzoo de wijngeest-
damp de oorzaak van de vervlugtiging van het boriumzuur. Heete
waterdamp kan groote hoeveelheden van vuurbestendig kiezel-
zuur vlugtig maken cn met zich medevoeren. Met de waterdam-
pen , die uit de zee in de lucht opstijgen, wordt voortdurend
keukenzout vervlugtigd, dat men in het regenwater terug vindt
en dat op deze wijze over de geheele aarde verbreid wordt.
Het boriumzuur is nog meer dan het phosphorzuur , op den
natten weg een zwak zuur, in de gloeihitte daarentegen een der
sterksten.
SILICIUM ÉN ZDElBSTOF.
KIEZELZUUB. OF KIEZELAAKDE (SiO,).
183. Wat men in het dagelijksehe leven kiezelsteen of kiezel-
aarde noemt, heet in de scheikunde kiezelzuur. In kwarts,
zandsteen , puimsteen en vuursteen vindt men het tamelijk zuiver
in het bergkristal dikwijls reeds gekristalliseerd in 6zijdige zuilen
of 6vlakkige pyramiden eu zoo doorzigtig, dat men er pronkstee-
nen, zoogenaamde Boheemsche diamanten van slijpt. De roode
karneol, de violette amethist, de groene eliryropras, de bonte