Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 Scheikuiulïge werkingen.
dige tot een zeker rigtsnoer bij zijnen arbeid, daar zij zieh niet
willekeurig laten voorbij zien of veranderen, gelijk de mensehelijke
wetten. Door haar alleen komt men tot een wetenschappelijk inzigt
in de chemische processen en tot de bekwaamheid, om door proeven
jmste vragen aan de ligchamen te doen en de waarheid der ver-
kregene antwoorden te toetsen. Eene op deze natuurwetten ge-
gronde verklaring der chemische werkingen, die onzen geest in
staat stelt, zich eene voorstelling van hetgeen daarbij geschiedt,
te maken, noemt men eene theorie.
TVEGEX EN METEN.
8. Wat het kompas voor den zeeman is, dat is voor den schei-
kundige de weegschaal. Men heeft wel is waar de zee bevaren,
voor men het kompas kende, maar naar een bepaald doel met
zekerheid te sturen en de rigting naar dit doel weder te vinden,
al ging zij ook nog zoo dikwerf verloren , dat kon de zeeman eerst,
sedert hem de magneetnaald iu de hand gegeven werd. Zoo is
ook in de chemie eerst een zeker vooruit bepalen, een planmatig
handelen mogelijk geworden, sedert men weegt. De weegschaal
is evenzeer het rigtsnoer als de toetssteen bij chemische proeven;
zij leert ons de ware zamenstelling der ligchamen kennen en
toont ons, of de vragen, die wij doen, de antwoorden, die wij
krijgen, of de besluiten, die wij uit de laatste trekken, juist zijn
of valseh. Het kan derhalve den beginnende niet genoeg worden
aanbevolen, zelfs bij eenvoudige proeven de balans ter hulp te
nemen. Voor de in dit werk opgegevene "pïocvcn, is eene eenvou-
dige weegschaal, zoo als men die in elke apotheek aantreft, voldoende.
Eene zoodanige weegschaal bestaat uit een gelijkarmigen hefboom
(balk), het best van geel koper, door wiens midden eene stalen.,
van onderen scherp gemaakte as gaat, die voor en achter op eene
harde oppervlakte rust, zoodat de balk, aan wiens uiteinden dc
schalen aangehangen worden , zich gemakkelijk op en neder kan
bewegen. Het is van belang, dat de as zich op de juiste plaats
van de weegbalk bevinde, namelijk een weinig boven zijn zwaar-
tepunt, zoo als Eig. 1. a. aantoont. Dit zwaartepunt laat zich
gemakkelijk vinden, wanneer men den balk met de daaraan be-
vestigde tong op zijne platte zijde op eene breinaald laat balan-
ceren ; het is op de plaats, waar zich de punt van de naald bevindt,