Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
120 Niet-metalen, of fiieialldiden.
zuurstof wordt ecliter niet vrij, daar zij hier een ligehaam aan-
treft , dat wel is waar zuurstof bezit, maar daarvan nog meer
kan opnemen, namelijk het ijzeroxydule. Dit wordt hooger geoxy-
deerd , de gele vloeistof bevat nu zwavelzuur ijzeroxyde. Men
bezit alzoo in het chloorwater een sterk middel tot oxydatie, waar-
mede men gemakkelijk uit oxydulezouten oxydezouten kan maken.
g) Fr oef. Men werpe in chloorwater een blaadje echt goud-
blad, het zal spoedig verdwijnen. Het enkelvoudige chloor verbindt
zich met het enkelvoudige goud. De verbinding heet ehloorgoud ;
zij is in het water opgelost. Het chloor heeft eene zeer groote
neiging, om zich met de metalen te verbinden, en deze verbindin-
gen doen zich geheel als zouten voor. Men noemt ze chloormeta-
len, de meesten derzelve zijn in water oplosbaar.
h) Froef. In eene met chloorgas gevulde flesch schudde men
een weinig tot poeder gewreven antimoniummetaal: het wordt on-
der het nedervallen gloeijend en vormt een' vuurregen. Het vuur
ontstaat door de heftige verbinding van het chloor met het spies-
glans. De witte damp, die de flesch vult, is de nieuw gevormde
verbinding, chloorantimonium. Houdt men fijn geel koperdraad,
b. v. eene pianosnaar, waaraan men een blaadje onecht goudblad
(goudschuim) heeft gehecht, in chloorgas, zoo ontstaat er eveneens
een levendig gloeijen, en de draad verbrandt met springende von-
ken. Verbranden heet in dit geval zooveel als: met chloor verbin-
den. Geel koper bestaat uit zink en koper, er wordt dus chloorzink
en chloorkoper gevormd. Beide worden door bijvoeging van water
opgelost, en het chloorkoper geeft aan de oplossing eene groene kleur.
i) Froef. Men legge in deze oplossing het blanke lemmet van
een mes, het zal binnen korten tijd met eene laag van rood koper-
metaal overtogen worden. Het ijzer bezit namelijk eene nog groo-'
tere verwantschap tot het chloor, dan het koper, en daar in de
scheüiunde altijd het regt van den sterksten geldt, zoo trekt
hetzelve het chloor tot zieh en het koper zet zich als metaal
neder. Men volgt veelal deze methode, om een metaal uit zijne
oplossing door een ander neder te slaan. Blank ijzer is derhalve
een reagens op koper, wij kunnen door een blank lemmet zeer
eenvoudig en naauwkeurig' onderzoeken, of in zure agurken of
pruimenmoes koper opgelost zij, dat bij eene zorgelooze bereiding
in koperen ketels gemakkelijk daarin kan geraken.
153. Froef. Wordt een stuk sodium ter grootte van eene
erwt in een kopje geworpen, waarin zich chloorwater bevindt