Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Proeven met chloorgas en chloorwater.
119
Uit ile sterke venTantsehap van Let cLloor tut de waterstof laten
zicL nu ook zijne bleekende en smetstof weguemende werkingeu
verklaren.
Wat wij in het dagelijksehe leven vuil noemen, is grootendeels
afkomstig van uitwasemingen en afscLcidingen van menseLen eu
dieren, van onvolkomen verbranding of langzame ontleding van
organiscLe ligehamen, die zich in de lucht verspreiden en door
poreuze ligcliamen, kleederen en dergelijke opgezogen eu terugge-
houden worden. Deze stoffen, alsmede de graauwe kleurstof,
die het vlas, katoen enz. in hun natuurlijkeu toestand vergezellen,
worden onder den invloed van lucht, vochtigheid en licht lang-
zaam ontleed en zoodanig veranderd, dat zij door spoeling met
water gemakkelijk kunnen verwijderd worden; op dit beginsel
berust de gewone veldbleek. De smetstoffen en andere imneng-
selen, die de lucht schadelijk voor de gezondheid makeu, ziju
insgelijks organische verbindingen, die zich bij zekere ziekten en
uit rottende plantaardige en dierlijke ligehamen ontwikkelen. Alle
organische ligehamen bevatten waterstof en deze wordt daaraan
door het chloor, aan welke werking men het bij de snclbleek
blootstelt, onttrokken. Valt echter eene eukele chemische zuil, zoo
stort het geheele chemische gebouw in , en zoo ontstaan door ont-
trekking van waterstof uit gekleurde stoffen kleurloozc, uit rie-
kende reulclooze, uit ziektestoffen onschadelijke, uit onoplosbare
verbindingen zeer dikwerf oplosbare. Zoo kan men tegenwoordig
in evenveel uren bleeken, als men vroeger weken, ja maanden
noodig had, terwijl het chloor als stank en smetstofvernietigend
middel onberekenbare diensten aan de menschheid heeft bewezen.
f) Proef. In een reageerbuisje losse men een weinig ijzer-
vitriool (zwavelzuur ijzeroxydule) in warm water op en vermenge
Kg. 81, "ie oplossing met eenige druppels zwavel-
zuur en dan met chloorwater, zij zal spoe-
dig eene gele kleur aannemen. Ook hierbij■ 35O3)
wordt water ontleed, de waterstof voegt zich bij het chloor, de