Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Proeven met chloorgas en chloorwater. 117
Ten gevolge dezer eigensctap is het chloor een zeer belangrijk
bleekmiddel geworden, waarmede men thans in weinige uren lin-
nen, boomwol, papier en andere stoffen helder wit kan maken,
waartoe men weken, ja maanden zou noodig hebben, wanneer
men dezelve op de gewone wijze op het bleekveld in de zon wilde
leggen. Men noemt deze Weekwijze snelbleek en de andere veld-
bleek. Zij is, voornamelijk voor groote steden, eene der heer-
lijkste toepassingen van de scheikunde en doet geen nadeel aan
de gebleekte stoffen, wanneer men slechts zorgt, dat na het blec-
ken al het chloor er weder uitgewasschen wordt , wat niet zoo
gemakkelijk is , als vele bleekers meencn. Geschiedt dit niet, of
gebruikt men te veel of te sterk chloorwater , zoo wordt werkelijk,
nadat de kleur is verdwenen, de vezel van het weefsel aangedaan
en vernietigd. De schuld ligt dan niet zoozeer aan het chloor,
maar veeleer aan dc onverstandige aanwending. Kortelings heeft
men onder den naam van antichloor een zout in den handel inge-
voerd, waardoor men het in de gebleekte stoffen misschien nog
aanwezige chloor volkomen onschadelijk kan maken. Het blee-
ken geschiedt thans maar zelden meer met chloorgas zelf of met
chloorwater, waarbij de gezondheid der arbeiders zoozeer in de
waagschaal gesteld wordt, maar met chloorkalk, een zout, waarin
het chloor chemisch gebonden is, maar waaruit het zeer geijiak-
kelijk, reeds alleen door het staan in de lucht, weder vrij gemaakt
kan worden.
d) Men voege chloorwater bij bedorvene en stinkende stoffen
(gootwater, mestwater, vuüe eijeren enz.). De onaangename reuk
zal terstond volkomen verdwijnen. Het chloor ontleed zoowel de
kleuren, als ook de vlugtige verbindingen, die zieh bij de rotting
vormen en den bekenden onaangcnamen reuk te weeg brengen.
Even zoo werkt het ook op de ziektestoffen en smetstoffen, die
zieh bij vele ziekten in d.e lucht verspreiden of aan klcederen en
bedden hechten en besmettend op andere personen werken. Men
bezit derhalve in het chloor een vermogend middel tegen de smet-
stoffen , om de door ziekte of bedorven stoffen verpeste lucht enz.
weder te zuiveren en om het verder bederven van organische lig-
chamen te verhinderen. Muffe vaten worden weder zuiver, wan-
neer men ze met chloorwater en daarna met eenig kalkwater uit-
spoelt. Besloten kelders en gewelven, waarin melk of bier niet
kan blijven staan, zonder te bederven , worden weder voorlangen
tijd bruikbaar door berooking met chloorgas of bcsprcnkeling met