Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Phosphorus.
109
in fijn verdeelden toestand gemengd is. Daar eehter de bij het
droogen hard geworden massa geene lueht tot den phosphor toe-
laat, zoo moet er gezorgd worden , dat deze een ligchaam vinde,
dat rijk aan zuurstof is, en waaraan hij de noodige zuurstof kan
ontnemen. Men voegt er derhalve bruinsteen, salpeter of menie bij.
Om de strijkzwaveltjes door verwarming aan te steken was vol-
gens 113 eene temperatuur noodig van 65—70° C., deze wordt
hier door wrijving voortgebragt. Daarbij barst en verbrandt de
korst van gom en het verbranden kan nu door de zuurstof der
lucht geschieden.
142. Proef. Een stukje phosphor ter grootte eener erwt wordt
pig. 77_ in een likeurglaasje met zoo veel heet water
overgoten, dat het glaasje half vol wordt:
de phosphor smelt, kan echter niet ontbran-
den , daar het water den toegang van de
lucht verhindert. Blaast men nu, zorg dra-
gende, dat het water niet overspatte, door
eene glazen buis met den mond lueht op den
bodem van het glas, zoo heeft eene verbran-
ding van phosphor onder water plaats, die
men in het donker zeer goed kan waarnemen.
Hierbij wordt tevens , dewijl er maar weinig
zuurstof te gelijk bij den phosphor komt, eene
laag oxyde gevormd, dat als een rood poeder
in het vocht drijft; het heet phosphoroxydei
143. Proef. Dezelfde verbinding verkrijgt men, wanneer men
Eig. 78.
een stukje phosphor , zoo groot als eene
lins, in het midden van eene omstreeks
12 duim lange glazen buis verhit, tot
het ontbrandt. Is dit geschied, zoo
neemt men de lamp weg. Zoo lang de
buis horizontaal gehouden wordt, is de
verbranding zwak en onvolkomen, daar
de zware damp, die uit phosphorzuur en phosphorigzuur bestaat,
maar langzaam weg trekt en er dus weinig versche lucht bij den
phosphor kan komen. Aan het bovenste gedeelte van de buis zet
zich rood phosphor-oxyde in groote hoeveelheid af. De verbran-
ding wordt echter terstond sterker, wanneer men de buis scheef
houdt, en zij is volkomen, wanneer deze laatste loodregt gehou-
den wordt, daar alsdan de luchtstroom het sterkst is. Men heeft