Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
108 Niet-metalen of metallovlen.
verkrijgcE tevens eenen zuren smaak; er is uit de pLosplior eu
de zuurstof een zuur gevormd , dat phosphorigzuur heet. Wil men
dit in eene grootere hoeveelheid bereiden, zoo legt men een stukje
phosphor in een glas en laat dit in den kelder zoo lang staan ,
tot het in eene kleurlooze zure vloeistof veranderd is. Daarbij
verbindt zich 1 aeq. phosphor met 3 aeq. zuurstof.
b) Men bevoehtige een stuk suiker met de phosphoroplossing eu
werpehet in heet-water; door de warmte van dit laatste wordt de
aether en tevens de opgeloste phosphor luchtvormig, zij stijgen
beide op de oppervlakte van het water en ontbranden daar, terwijl
zij zich met de zuurstof van de lucht verbinden. De verbranding
geschiedt hier snel en volkomen, en daarbij neemt de phosphor
eene grootere hoeveelheid zuurstof op, namelijk 5 aeq. zuurstof op
1 aeq. phosphor; er wordt reukloos phosphorzuur gevormd, het-
welk overal ontstaat, waar phosphor volkomen, d.i. met vlam
verbrandt, zoo als reeds is aangetoond geworden.
c) Men giete iets van de phosphor-aethcroplossing op fijn vloei-
papier; het geraakt van zelf in brand, nadat de aether vervlug-
tigd is. Hoe fijner de phosphor verdeeld is, des te ligter vliegt
hij in brand.
d) Een stukje phosphor ter grootte eener lins wordt op vloei-
papier gelegd en met roet of kalkpoeder bestrooid; het smelt na
eenigen tijd en ontvlamt van zelf. De fijn verdeelde kool bewerkt
de ontbranding, dewijl zij door hare poreusheid gretig de zuurstof
opzuigt en aan den phosphor afgeeft; als een slechte warmtege-
leider verhindert zij tevens zijne afkoeling.
e) Een fleschje, dat met eene glazen stop kan gesloten wor-
den , wordt voor i met water van ongeveer 50° gevuld en ver-
volgens een stukje phosphorus daarin gebragt, die weldra daarin
smelt. Sluit men nu het fleschje naauwkeurig en schudt men het
dan sterk, zoo wordt de phosphorus tot een zeer fijn poeder
verdeeld, dat echter onmiddellijk weder zamcnsmelt. Blijft men
echter met schudden zoo lang voortgaan , tot dat het water be-
neden het smeltpunt van den phosphorus is afgekoeld, dan kun-
nen de deeltjes zich niet meer aan elkander hechten en men ver-
krijgt zoodoende gemakkelijk den phosphorus in poedervorm.
141. Ook door wrijving ontbrandt de phosphor ligt en daarop
steunt het in lateren tijd zoo algemeen geworden gebruik van deze
stof tot strijkzwavelstokjes of lucifers. Het ontbrandbare gedeelte
dcrzelve bestaat uit opgeloste gom of lijm, waaronder phosphor