Boekgegevens
Titel: De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Auteur: Stöckhardt, J.A.; Gunning, Jan Willem
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1855
3de Nederduitsche uitg. van Stöckhardt's Schule der Chemie, bew. door J. W. Gunning
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 649 E 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203594
Onderwerp: Scheikunde: scheikunde: algemeen
Trefwoord: Chemie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De scheikunde van het onbewerktuigde en bewerktuigde rijk: bevattelijk voorgesteld en met eenvoudige proeven opgehelderd
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 Kiet-meUden of metallcMen.
schieden : of door vereeniging van enkelvoudige stoffen tot zamen-
gestelde (verbinding, synthesis), of door scheiding van zamenge-
stelde in hare bestanddeelen (ontleding, analysis).
19) Bij de ontleding komt men eindelijk tot ligchamen, die
zich niet weder laten ontleden, en deze heeten enkelvoudige lig-
chamen of ehemische elementen. Men kent er tot hiertoe ruim 60.
Een element kan niet in een ander veranderd worden.
20) De eleetrische of galvanische kracht is in staat chemische
verbindingen te ontleden.
21) Door de warmte wordt de verwantschap der ligchamen tot
elkander nu eens versterkt, dan weder eens verzwakt; zij helpt
de ligchamen verbinden, zij helpt de verbindingen ontleden.
22) Alle chemische verbindingen geschieden volgens vast be-
paalde maat- en gewigtsverhoudingen. Deze regelmatigheid heeft
ook dan plaats, wanneer een ligehaam zich in meerdere verhou-
dingen met een ander verbindt (oxydatietrappen enz.).
23) Bij bijna alle chemische veranderingen ontstaat er verwar-
ming , en deze stijgt niet zelden tot het verschijnen van vuur
(verbranding).
24) Wat wij in het dagelijksehe leven verbranding noemen ,
is een vereenigen van koolstof en waterstof met de zuurstof der
lucht, eene oxydatie.
25) Oxyderen is : een ligehaam met zuurstof verbinden, het met
zuurstof verbonden ligehaam wordt in het algemeen oxyde genoemd.
26) Er bestaan tweederlei geheel tegen elkander over staande
soorten van oxyden, zuren en basische; de niet-metalen maken
met de zuurstof bij voorkeur zuren, de metalen bij voorkeur bases.
27) Zuren en bases hebben groote verwantschap tot elkander;
wanneer zij zich met elkander vereenigen, verdwijnen de zure
eigenschappen van de eersten en de basische van de laatsten vol-
komen (neutralisatie). Het nieuw gevormde ligehaam is een zout.
28) De chemische elementen worden door de eerste letters van
hunne latijnsehe namen aangeduid (ehem. teekenen); uit deze
maakt men de chemische formulen, welke ons de bestanddeelen
der zamengestelde ligchamen aangeven.
ZWAVEL, SULPHUR (S).
(Aeq. gew. = 200, — Spcc. gew. = 2,0.)
123. De alom bekende gele zwavel, die wij om zijne gemak-
kelijke ontvlambaarheid als het meest gewone middel om vuur