Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der planimetrie
Auteur: Kamp, H. v.d.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 682 G 43
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203584
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Planimetrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der planimetrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij P, NOORDHOFF te Groningen is mede verschenen:
Inleiding tot de Practijk en de Theorie van het Rekenen,
dook
Dr. J. KORS,
Leeraar aan de Rijk% Hoogtre Burgerschool te Groningen,
Prijs 50 cent.
„Uit dit een en ander zal gebleken zijn, dat het wel degelijk eene inleiding
tot de practijk en de theorie van het rekenen is Ook heeft de schrijver steeds
in 't oog gehouden, dat hij eene inleiding schreef. Niet zoo dadelijk komt hij
den leerlingen met eigenschappen en bewijzen op het lijf vallen. Neen, eerst
tegen het einde wordt er geleerd, wat eene bepaling, wat eene eigenschap >
wat een bewijs is.
En dan laat hij bepalingen en eigenschappen in 't voorgaande opzoeken. De
verdeeling in hoofdstukken is ook hier evenals in Dr. Kora' Rekenkunde zoo-
danig , dat men gemakkelijk een overzicht over 't geheel verkrijgt.
Ondankbaar zou het zijn, indien wij hier geene melding maakten van de op-
gaven, waaraan de schrijver blijkbaar veel zorg heeft besteed. Bovendien kan
de schoone eenheid van het geheel niet genoeg geroemd worden en twijfelen
we bij dit alles niet, of het werkje zal zoowel op de lagere als op de middel-
bare scholen eene plaats vinden." Vrov. Gron. Crt.')
LEERBOEK DER REKENKUNDE
door
Dr. J. KORS.
Leeraar aan de Rijks Hoogere S'irgerschool te Groningen.
2 Deelen ä f 0,90.
BEOORDKELINGEN.
„Zoo iemand, dan is de heer Kors bevoegd, om te spreken van de dingen,
die hij zoo wel kent. Hij is tegelijk de geleerde en de paedagoog. In het
„Leerboek'* bewijzen de verdeeling der stof, de juistheid der korte bepalingen,
de keuze der voorbeelden, dat de ervaring van den docent de eischen der school
wist overeen te brengen met de eischen der wetenschap." {N. Gron, Crt.)
„Men kan er van getuigen, dat het door een leeraar is geschreven , die in
de praktijk zijne sporen heeft verdiend, en de vruchten zijner ervaring op even
duidelijke als wetenschappelijk juiste wijze mededeelt. Het boek van Dr. Kors
bevat geen voorrede, waarin de schrijver zich (zooals enkele van zijne collega's
wel eens doen) op die goede eigenschappen beroemt. Des te aangenamer is
het ons, er de aandacht op te kunnen vestigen." (De Amsterdammer, PTeekbl,)
„Een uitmuntend boek. Wij kunnen het met het volste vertrouwen aanbe-
velen." {Vooruit.)
„De indruk is bepaald gunstig. Wij durven onzen kweekelingen dit leerboek
gerust in handen geven." {Chr. Schoolbode,)
„Dit boek zal door zijn zakelijken inhoud, zijne goede indeeling en vooral door
de practische opgaven zijn weg wel vinden.'* {Wegwijzer.)
„Het komt ons voor, dat dit werk veel sympathie zal vinden. Kort en bon-
dig, duidelijk en nauwkeurig is het richtsnoer van den schrijver geweest, toen
hij dit werkje samenstelde." {De Salon.)