Boekgegevens
Titel: Beknopt leerboek der planimetrie
Auteur: Kamp, H. v.d.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 682 G 43
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203584
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Planimetrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopt leerboek der planimetrie
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij P. NOORDHOFF ie Groningen is jnede verschenen:
Igri im dl fhiarii dif
door
W. H. WISSELINK,
Directeur der R. B, £» School ie Heerenveen,
Prijs f0,50.
BEOORDEELING.
„In dit werkje, dat bij „Vragen en Oefeningen over de Theorie der Reken*
kunde*' v^in denzelfden gunstig bekenden schrijver behoort, vindt men de meest
merkwaardige stellingen of eigenschappen en bepalingen bijeen. Dat die eigen-
schappen meest alle met letters bewezen worden, vermindert 0. i. volstrekt de
waarde niet. Deze „Kern" lijkt ons wel een nuttig boekje." {Ons Recht.)
GREPEN UIT DE REKENKUNDE,
door
W. H. WISSELINK,
Directeur der R, H. School te Seerenveen.
le Deel, Theorie, 3de druk, , . , . f 1,25.
2e Deel, Practisch Rekenen, 2de druk f0,75.
BEUORDEELINGEN.
„We bevelen het allen, die zich met de beoefening der Wiskunde bezig-
houden , ten zeerste aan.'* {Arnh. Crt.)
„Voor hen, die examen voor hulp- of hoofdonderwijzer wenschen af te leg-
gen , is de nieuwe handleiding van den heer Wisselink een onmisbaar boek.'*
{Set Vaderland,)
VRAGEN EN OEFENINGEN
over de
Theorie der Rekenkunde,
door
W. H. WISSELINK.
Eerste Stukje (3e druk) 60 ets. Tweede Stukje (2e druk) 30 ets.
BEOORDEELINGEN.
„Met veel genoegen maakten wij kennis met deze nieuwe pennevrucht van
den heer Wisselink, die de onderwijzers en leeraren in de wiskunde reeds zoo-
zeer met zijne meet- en stelkundige vraagstukken verplicht heeft." [Ons Recht,)
„Deze boekdeeltjes, die te zamen honderd twintig bladzijden tellen, zouden
geheel goed kunnen gebruikt worden in onze normaalscholen, waar ze stellig
veel nut zouden stichten.
De Vraagstukken zijn zeer verscheiden, bieden een ruim veld ter bewerking
aan en zullen veel tot bevordering van de studie der rekenkunde bijdragen."
{De Toekomst.)