Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
jtia.
a«8 NEDERLANDSCHj:
Jaar na ^and te doen gaan, en eindelijk voltooide hij
Tus*^" zijne onregtvaardigheden in dezen , door hqt
oprigten eener Eerewacht (Garde d'^honneur),
waartoe zoo vele jongelingen van voorname hui-
zen, onder voorwendfel van eene gunst te genie-
ten, gedwongen, en waarbij op nieuws door de
genoemde Prefecten de fchandelijkfte onregt-
vaardigheden gepleegd werden, daar „ zij zoo
„ wel voor regt en reden, armoede en rijkdom,
,, als ligchaamsgebrek en zwakheid, ja zelfs
M voor de heiligfte banden der Natuur, doof
„ waren." (*) Eindelijk, 12) als eenen laatften
gruwel gaven wij op, dat men nog verpligt
was, den Dwingeland openlijk hulde te doen, en
god voor zijne overwinningen, welke ft:eeds ter
verzwaring onzer banden dienden, te danken. Im-
mers moesten alle ambtenaren en voorname per-
fonen bij naam-en verjaardagen, het feest der
krooning of andere dergelijke gelegenheden, pleg-
tig hunnen eerbied aau den hoogften Magiftraats-
pcrfoon van zijne ftad of van zijn dorp gaan be-
tuigen, en door andere teekenen zijne onderwer-
ping en zijnen eerbied aan den dag leggen; maar
vo.oral moest men bij alle dergelijke gelegenheden,
cn bij'5 Keizers overwinningen, in deGodsdienfti-
ge verzamelplaatfen bijeen komen, om Gode lof
te zingen; terwijl elk weldenkende juist om
het tegendeel fmeekte, ten einde alzoo fpoedig
een einde aan onze rampen te zien. Zoo wist
NAPOLEON ook dcn Godsdienst tot zijne oogmer-
ken le gebruiken; jammer maar, dat zedeloos-
heid
(*) Lastdrager, genoemde Werk, iftc Stuk, bl. 82.