Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ri
»• NE DERLANDSCHE
Jaar »a welke bijna thans geheel de Zuidelijke Gew«s-
CHRIS- ^ , . 1
ten, met zoo vele voorname inwoners, verla-
ió8ö, ten had,' cn in ons Yaucrland den grootften
bloei bragt, zoodnt er in 1587 reeds 800 fehepen
alleen . naar de Oostzee zeilden , wilde belemme-
ren en allen uitvoer van levcnsniddelen naar
'svijands landen ook aan onzijdigen wilde ver-
bieden; dan ,dit beQuit mo^st hij eindelijk laten
varen, fchoon dc meest overige bezwaren, be-
halve die v?.n de miin:.. in volle kv^.cln bleven.
Ondertusfchen veraehterJen 's Laiuis zaken ci-
der XEvckSTER aanmerkelijk; Jiet bémagtigen
•van Doesburg cn de fchsns over Zntphen was wel
het voornaamfle, dat hij uitrigtte, cn vnn deze
plaatfen vertrouwde hij nog het bevel aan vcr-
da.chte'Rooinschgezindcn toe, tiirwijl hij t£vens
zeer gcv/igtige plaatfen, zoo als Grave, Venlo
cn andere, verloor, \virvoigcns ging hij, het
bewind der burgerlijke regering en van den oor-
log aan den Raad van State toevertrouwd heb-
bende , C(?n reisje naar Engeland doen , alwaar
hij zijn gedrag lu zulk een fraai licht wist voor
te Hellen, dat de Konin^^in een nieuw gezant-
fchap dsr Staten, hetwelk haar de Regering op
nieuws kwam aanbieden, op eene zeer onheu-
fche wijze ontving, eji met vele verwijtinjren
•van de hand wees. Weldra zag men zijne on-
voorzisti^heid, -daar de door hem aangcitelde
"bevelhebbers, sartlv en york, Deventer cn de
fchauG over Zutphen verraderlijk aan den vijand
«vergaven, cn diu den loop vai? de rivic'r den