Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
verkrijgen. Daarna teekenen zij de vijf bouworden en
andere bouwkundige oefeningen, waarop dan de eenvou-
digste gevallen van de leer der projection volgen; en hier-
mede wordt het derde schooljaar besloten. In het vier-
de wordt het projectie - teekenen op eene meer praktische
wijze voortgezet. De Heer Pytak liet de leerlingen ge-
woonlijk uit de hand eene schets maken van een of an-
der werktuig, dat hij voor hen plaatste, en liet hen dan
daaraan zeiven de noodige opmetingen doen, om het in
verschillende projectiën op eene bepaalde schaal te laten
teekenen. Hiertoe werden meermalen dezelfde werktui-
gen genomen, die in het tweede schooljaar volgens de
methode van Dupuis waren nageteekend. Dit wordt op
het laatst van het jaar uitgestrekt tot gebouwen, waar-
aan door hen de noodige opmetingen worden gedaan,
en die dan in platten grond en in opstand met de meeste
zorg moeten worden nageteekend. Zoo hebben zij, bij
voorbeeld, verleden jaar eene naauwkeurige opmeting ge-
daan van alle gebouwen van het Athenaeum, welke on-
geveer 15 vierk. roeden beslaan, en die met de daar-
bij behoorende tuinen, plaatsen en bovenverdiepingen
in platten grond geteekend.
Sedert kort is in het laatste of vierde schooljaar
ook een aanvang gemaakt met het boetseren in klei. De
leerlingen vervaardigen nu zeiven van pijpaarde dergelijke
ornamenten, als zij vroeger hebben nageteekend. Dit on-
derwijs heeft nog te korten tyd geduurd, om reeds iets
stelligs te kunnen zeggen aangaande de resultaten, die
echter, voor zooverre men naar een begin oordeelen
kan, veel goeds van dit nog meer praktische gedeelte
doen verwachten. Van de beste door de leerlingen ver-
vaardigde ornamenten worden afgietsels in gips gemaakt,
die weder als modellen voor de teekenlessen dienen.