Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
in een' betrekkelijk korten tijd, terwyl do oefeningen
slechts eenmaal in de week, des Zondags van elf tot één
ure, plaats vinden.
„ De Heer Eichens prees de methode nadrukkelijk
aan, en had in het belang der zaak de taak aanvaard
om haar in toepassing te brengen, opgewekt door wat
hij te Parijs had gezien van hare uitwerkselen. Onder-
scheidene bijzonderheden deelde hij ons mede, die van
zijnen warmen kunstijver getuigden, evenzeer als van zij-
ne belangstelhng in het welzijn zijner medeburgers. Dub-
bel belangrijk was het, daarover een' kunstenaar van zijn
gehalte te hooren. Den volgenden dag maakten wij ge-
bruik van de uitnoodiging om hem in zijne woning tc
bezoeken, alwaar hij ons ook werk liet zien van oen
dochtertje, door hem naar Dupuis' methode onderwezen.
Boeken of opstellen, ons onbekend, kon hij niet opgeven.
Hij toonde ons het werk van A. Dupuis: De Venseigne-
inent du dessin sous Ie point de vue industriel. Paris. 1836,
en zeide, dat F. Dupuis, de uitvinder en volmaker van
het teekenen naar de figuren van ijzerdraad, daarover
afzonderlijk had geschreven. Het is ons niet mogen ge-
lukken deze werkjes in bezit te krijgen : zij moeten uit-
verkocht zijn. Van het kleine geschrift van hom zeiven,
door Dr. Klöden vermeld, maakte hij geen gewag. —
In elk geval hadden wij de meeste voldoening van het
bezoeken der genoemde instelling, mede uit hoofde van
de nadere inlichtingen, omtrent eene onderwijsmethode
erlangd, op welke nu eenmaal onze aandacht was gerigt,
en om de ook hier, evenals allerwego in Duitschland,
bij herhaling opgedane ondervinding aangaande de heu-
sehe ontvangst en de voorkomendheid van allen, die in
hooger' of lageren rang tot het schoolwezen in betrekking
staan, of stonden, in het verstrekken van verlangd wor-