Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
len, waarin het teekenen onder de leervakken is op-
genomen.
Intusschen had de Heer Ferdinand Dupuis zijne leer-
methode voor den eersten cursus in het perspectief-lijn-
teekenen tot stand gebragt; want die van zijnen broeder
was de zijne voorafgegaan. De Fransche Minister van
Ondermjs benoemde eene commissie, bestaande uit eenen
hoofdinspecteur der scholen, verscheidene der eerste kun-
stenaars van Frankrijk en eenen hoogleeraar der wiskun-
de, om daaromtrent verslag te doen. Eenstemmig was
de uitspraak dezer commissie: „ dat deze methode van
het onderwijs in het lijnteekenen te verkiezen is boven
de tot nog toe in de lagere scholen gebruikelijke, en
dat hare invoering ook in de CoUèges van groot nut
zoude zijn." De Minister beval hierop den 24 Julij 1836
hare invoering in de kweekscholen voor onderwijzers,
daar het vooral er op aankwam, onderwijzers voor de
nieuwe methode te vormen.
Ook de Akademie der schoone kunsten liet de metho-
de van Ferd. Dupuis onderzoeken, en gaf daarover den
14 Julij 1838 het volgende oordeel: „dat deze methode
van onderwijs in het lijnteekenen het begrip der leerlin-
gen krachtdadig moest ontwikkelen, en hen gemeenzaam
maken met het uiterlijk aanzien van perspectivische voor-
werpen , wanneer men hen, hetzij een praktisch, hetzij
een streng wetenschappelijk onderwijs in de perspectief
wil doen geven."
Het vrije Genootschap voor schoone kmisten te Parijs liet
zich in het jaar 1839 eveneens door eene commissie een
verslag geven over de methode van Dupuis, dat niet
minder gunstig was dan het voorgaande. Hierin wor-
den alle voordeden dezer methode voor het juiste zien
cn beoordeelen der perspectivische lijnen ontwikkeld, en