Boekgegevens
Titel: De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Auteur: Steyn Parvé, Daniel Jan; Klöden
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en Zoon, 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. U b 11
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203572
Onderwerp: Afzonderlijke kunstvormen: tekenkunst: algemeen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A. Dupuis, en hare invoering in het Koninklijk Athenaeum te Maastricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
men gotcekend was; en was dit gescliied, dan waren cr
nog eene overgroote menigte voorwerpen, die men niet
kon teekenen, zoo zij niet tot een dezer ligcliamen kon-
den worden teruggebragt. Het oog liad te weinig gele-
genheid om zich te oefenen, en de methode brak af, zon-
der dat er meer dan eene vrij gebrekkige bekwaamheid
mede gewonnen was; de overgang tot de gipskoppen was
te groot.
In de Pestalozzische school, waar men overigens de
eerste beginselen van het onderwijs zeer juist had gevat,
bevond men zich echter, wat het teekenen aangaat, aan-
vankelijk op eenen verkeerden weg. Men liet de kinde-
ren volgens hunne eigene ingeving, en zonder voorschrift
of voorbeelden, symmetrische figuren maken, eerst regt-
lijnige, later kromlijnige of ook wel uit beiden zamenge-
steld. Hoewel velen het daarin tot eene aardige hoogte
bragten, zoo kon deze teekenmethodc zich toch niet verder
dan tot zekere ornamenten uitstrekken, en het hoogstens
tot rosetten en arabesken brengen. De phantasie werd
daarbij weinig beziggehouden, en dan nog steeds binnen
naauwe grenzen; de oefening van het oog in het duidelijk
opvatten van wei'kelijke voorwerpen ontbrak bijna geheel
en al, en van het teekenen van deze laatste was bijkans
geen sprake. Hoogstens teekende men bladeren van plan-
ten, of eenen kubus. Later gevoelde men dit gebrek,
trachtte het oog te oefenen, en werkelijke voorwerpen te
teekenen.
De thans overledene Feiesen, van do school van
Plamann (1), hooft te dien einde ramen voz-zoiinen.
(1) J. E. Plamann, ccn der uitstckendste leerlingen van Pestalozzi,
Lad te Berlijn een opvoedinjjsgeslieht opgerigt, aan hetwelk Ur. Klöden
lelf als ondcrwijier is Terhoudcn geweest. Hij stierf den 3 September 183-1.
Vcrt.