Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
Brief van den Heere Baillieu van 'sGravenhage,
Aen den Heere van Zutlichem.
m t n h e e r 3
De Heeren van de Rekeninge der Domeinen van Hollandt ter
handt gestelt zijnde de Requeste aen de Staten deser Provincie
voor de tweede mael gepi'esenteert om Octroy , tot het maken
van een Straet^Wegh tusschen den Haegh ende Scheveningh,
op de naem van den Penninghmeester Soetens omme daer op te
adviseren, hebben , alvoorens het selve te doen de sake in deli-
beratie geleght met eenige Heeren uyt deMagistraet van Gra~
venhage, ende dewijle op de gehouden conferentie by d^Heer
Rentmeester Nieuwpoort gestidt Wierde , dat UE, een pertinent
concept; noopende het voorsz. Werck hadde op 't Papier ge-
stelt , gebruyckte ick de vryigheit van den Heere van Zeelhem
daer over te begroeten, de weicke my voor eenige dagen heeft
doen behandigen U E. Missive ende oock de Schriften by U E,
ingestelt. Ick hebbe die aenstondts aen beide gedachte Collegien
gecommuniceert, de weicke bevindende dat de voorsz stucken
dapper ter sake waeren dienende twee dubbelden daer van ge~
nomen hebben* d* Originale hebbe aen U E, Soon weder doen
behandige7i: in de aenstaende Maend sal het advis ter Verga-
deringe van de Heeren Staten ingedient werden, iwijffel niet
aen eenen goeden voortganck van het selve werck, OndertuS"
sehen hebbe niet kannen naerlaten U E, te bedancken voor de
gedane communicatie ende den oprechten yver die ick in U E.
schrijven bespeurt hebbe, omme soo een goed werck ten dienste
van het gemeen te vorderen , de gelegentheit sich offererende om
U E. wederomme ergens in te können dienen , sal altoos be-
thoonen dat Ick metter daet ben , ^c,
In 's Gravenhage den 24 May 1663.