Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
Insonderheit y dewijl my geschreven werdt dat U E, [misschien
met kennisse van de Heeren van de Ma^istraet) tot mijnent heeft
doen vernemen naer het gene bij my in die materie op het Papier
is gebracht,
Ick en doe in mijn^ absentie niet gecme roeren onder de
Papieren daer het bewaert light: maer rdettemin , siende noch
geene apparentie om met volkomen depesche van dit Hof mijne
aenbevolen Commissie soo spoedigh te können voltrecken, ah
men , ten dien reg arde y mogelick , nevens my , wel soude wen-
sehen: Soo hebb ick om geene insichten können naerlatigh wesen
van mijne schuldige genegentheit in dese occasie bekent te ma-
ken , ende naer mijn vermogen te betrachten, Hebb dienvolgens
mijnen Sone van Zeelhem gelast het Cabinet te doen op steken,
daer gemelde Papieren gewisselick te vinden zijn, volgens de
aenwijsinge die ick hem dien^aengaende doe, met ordre van de
selve door XJ E. soo de E. Mog, Heeren van de Kamer van de
Rekeningh , als de Achtbare Heeren Regeerders van 's Graven--
hage ter hand te stellen, in gevalle men persistere in de begeerte
van de selve te doorsien. XJ E. vertrouw Ick dat de moeyte
sal gelieven te nemen van haer E, respective een dubbelt daer
van te presenteren , met versekeringe van mijne ootmoedige ende
getrouwe affectie , tot haren dienst, geloovende insgelijcks dat
ick van herten ben ,
Tot Parijs den 11 May 1663.