Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
Brief van den Heer van Züylichem,
Aen den Heeie
De Vker Baillieu van 'sGravenhage,
Mth He er;
Ick vernemt met genoegen, dat men dldaer in ernst begint te
spreken van eenen Steen-^Jf^^gk uyt den Hage, niet alleen tot
Rijswijck, maer oock tot Scheveningh, dien ick altoos voor
den noodigksten, dienstighsten ende lichtsten hebb geoordeelt,
Derkalven ick all voor etielicke Jaren mijn we rek daer van ge-'
maeckt kebbe, om ten allemauwsten te ondersoecken in wat
manieren , met wat kosten, ende insonderheit, met wat voor-
deel dat U^erck soude können uytgevoert werden: Ende heb ick
alles doen ter tijd soo punctuelick by een gestelt, ende daer by
gevoeght soodanige solutien op de gemeine objectien die ick door-
gaens daer tegens hadde hooren voorwerpen, dat my Luyden
van conditie, van middelen, ende van geen slecht oordeel, de
tere deden van mijne redenen soo veel plaets te geven , dat sy
sich gewilligh aenboden om haer part te draden in het geringe
Capitael daer toe vereischt, Daer tegen sagh ick mijnen goeden
yver eenige Heeren doemael onse Magistrature bekleedende, soo
weinigh ter herten gaen, dat ick mijn Discours, tekeningen ende
supputatien te rugge hiel ende op sloot ^ om oft men eens naer
desen betere sinnen moghte bekomen , ende yemant mijne waerde
Geboortplaets soo lief krijgen , dat hy de hayid wilde bieden om
haer zeffens die eere , dat vermaeck , ende dat profijt te helpen
toe brengen. Nu het schijnt dat de gedachten daer henen willen ,
is my leed soo verre van de hand te wesen, dat ick mijn ge^
ringe talent daer toe in persoon niet en vermagh by te brengen: