Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
grootea deele daer door veroorsaeckt te wesen, dat men nu en
dan dese sake komende te roeren ende leTendigh te maken ,
den RuTter, soo men seght, over het Peerd heeft gesett, met
het opwerpen van all te hooge voorslagen , als daer is het gra-
ven van een' treffelicke Yliet naer de Zee toe, het planten van
wonderlicke Ryen Boomen nefTens die Vliet, ende diergelijcke
cierlicke dingen meer, die , van wegens haer gebruyck ende
heerlickheit, wel niet te laken en zijn , maer daer van de kost
den lust heeft yerslagen; daer in 't tegendeel de onkostelick-
heit mijnen tegenwoordigen voorslagh behoort aen te raden.
Zijnde in somma aen all het gene voorsz is, niet meer vast, dan
oft men omtrent 4 mael de twee Rijstraten van het Voorhout te
maken hadde ; Sulcks bevonden zijnde soo Eerlicken, soo Vor-
derlicken , soo Vermakelicken , ende soo lichten werck te we-
sen als in desen is aengewesen , laet ick alle verstandige lief-
hebbers van deser Piaetse verbetringe oordeelen , oft het met
reden langer uytgestelt behoort te werden. Mijnenthalvcn, eens
hebb ick my bescheidentlick willen ontlasten van 't gene ick ,
naer mijne beste wetenschapp, geoordeell hebbe deser sake
mede ende tegen te loopen , ende dit aldus den Achtbaren
Magistraet van 's Graven-hage gedienstelick in banden willen
stellen, om oft sy'theden ofte morgen hare aendacht waerdigti
mochten vinden j ten minsten , om tot een geringh bewijs te
strecken van de oprechte genegentheit, die ick soo hare E. als
de piaetse van haer bewind , mijne hoogh-ge-eerde Geboort-
stede, toedrage. God zegene d'een en d'andere raet allen
voorspoed.