Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
ende het is waer, dat aldaer eenige plaelsen souden dienen
aengehooght te werden : maer de ruymte Tan Sand allom soo
naer byder hand wesende , is wel te beTroeden, dat sulcks voor
een geringh loon te wege kan werden gebracht.
4. Van gelijcken segg ick aengaende de kromten van den
wegh , om den welcken , soo veel mogelick t*ontgaen , eenige
kleinehooghjens uyt den wege genomen ende geslecht souden
dienen te Merden , want sulcks mede een' sake van klein ge-
wicht is.
5. Endtelick werdt voorgeworpen , dat de Pachter van den
ToU , mits de menighte van openbare toegangen, dagelicks
uytgestreken soude werden , ende met moe}-te aen het sijne
können geraken. Daer tegens en kan niet ontkent werden ,
dat vele , insonderheit voetgangers, op den Steen .wegh sou-
den können komen, sonder de slagh-boomen aen te doen:
Maer dewijl« sulcks meest niet als voetgangers en souden we-
sen , daer van het minste Wegh-geld te hellen soude zijn j
staende het Toornaemste Tan Peerden en Wagens te wachten,
en schijnt niet dat op soo geringen sluyckerye veel achts te
slaen zy.
6. Eene swarigheid , van ander insien , hebb ick my sehen
indachtigh te maken j namentlick dat (volgens d'onderrichtinge
van de voornoemde Meesters) de groote menighte van Klinc-
kaert in desen vereischt, loopende by gissingh , all over de
veertigh-mael hondert duyseud , niet veel eer als in dry Jaren
tijds te bekomen soude zijn. Daer op ick niet en hebbe te
seggen , dan, dewijle sulcks is, dat men den tijd met geduld
moet afwachten, gedenckende dat groote Staets ofte Stads-
wercken noyt ten spoedighsten uytgevoert kunnen werden , ende
in allen gevalle dat 3 Jaren verwachts seer weinigh is, tegen
den tijd van soo lange Jaren, als dit werck, vex-waerloost,
uytgeslelt eude versuyml is geworden : sulcks ick oordeele len