Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
V
66
sen werden bevonden , daer men door soude moeten; maer
van het swaertste stuyren dat daer vallen kan en maeck ick
geen werck met allen : Emmers is bekent ende tastelick , hadde
het gedurigh op die plaetsen gestoven, dat deselve nu soohoogh
als huysen souden zijn , daer men die inder daed in lange
Jaren niet verhooght en bevindt te wesen. Daer van de reden
openbaer is: dewijle namentlick dat d'eene wind doet afstuy-
ren, wat d'andere daer op heeft gejaeght. Behalven dat soo-
danigen opstuyven niet anders als eens of twee maels des jaers
by hooge Stormen kan gebeuren : sulcks dan geschiet zijnde ,
oft wederom by andere winden van de Straet geveeght sal
werden , of, des nood zijnde , door armer menschen arbeid
daer af gehaelt; waer van qualick de pijne waerd te spreken
is , aengesien, als geseght is, het ongemack alleen op twee of
drie sandige plaetsen en kan gebeuren, ende lichtelick in jaer
en dagh niet gebeuren en sal. 'tis waer, binnen de Huysen
van Scheveningh is nu en dan door het warvelen van de winden
aldaer een hoogh sand op gestoven : Maer slaet genoeghsaem
te vertrouwen , dat de Ingesetenen aldaer voor soo grooten ge-
rief geern de moeyte souden nemen, van, yeder een voor haer
huysken, sijn' Strate klaer te houden j daer toe het volck deser
Landen van selfs genoegh genegen is, ende sulcks niet zijnde,
bv bevel van de Overigheit daer toe soude können gehouden
werden.
2, Sommige hebben gevreest voor de steilte van de hooge
Klift, ende dat de Wagens met gevner daer af souden rollen :
maer, dieder wel op lett, sal bevinden, dat, vermits de
lenghde van den opgangh , de steilte aldaer niet meerder en is ,
als die van den Ry-wegh , op den Vijverbergh , daer niemand
ongemack by en heeft.
3. Andere spreken van de laeghte van de Pannen , welcker
sommige des \Yinlers een stuck weefshs onder water staen: