Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Caioii Guldens. Zijnde , mijns bedunckens , soo geringen geld ,
ten aensien van soo loffelicken werck , dat ick ray wederom
niet en kan onthouden van waerschouwen , dat de naelatigheit
van dit voornemen by alle naerkomelingen verachtelick sal
werden opgenomen.
Want om tol wat naerder aenwijsinge van de Geldmiddelen
te komen , wie en siet niet hoe geringen Toll den Interest van
die somme soude können voldoen ? welverstaende ais de selve
by maniere van een Wegh-geld geheven Wierde van allerhande-
luyden , de Strate te voet, te peerde , ofte met den wagen ge-
bruyckende , ende sulcks door 't sluyten alleen van eenen
lioom ofte twee , namentlick aen de Brugge van den Hage ende
op de Heul van de Beke , ten zy men bevonde , dat een der
selve genoeghsaem konde wesen.
Doch het werck aldus voltrocken zijnde , soude ten derden op
het onderhoud gelett moeien werden, Daer in wel, volgens
d'ondervindinge van de Stadt van Amsterdam, ende andere
wel geregelde plaetsen, weinigh swarigheils is, mits de gedu-
rige hand daer aen werde gehouden, ende alle de minste
breucken geheelt, eer de schade grooter werde; maer soude
ondertusschen de bestedinge van soodanigen onderhoud ende
opsicht uyt het voornoemde Wegh-geld moeten gevonden wer-
den , ende het selve soo ruym genomen, dat alles mildelick
ende onbekommert konde werden betracht, sulcks wy weten
dat over de menighte seer ongevoeligh soude vallen,
Endtlick dan ende ten laetsten staen my te beantwoorden
ende uyt den wege te leggen ettelicke swarigheden die in de-
sen somtijds zijn komen opgeworpen te werden.
Ten eersten smijt men my het Sand in d'oogen, ende seght
men dat de Strate , geleght zijnde , door het overstuyven vau
de Duynen gedeckt, vruchteloos sal werden gemaeckt.
Daer op antwoorde ick , dat in der daed 2 of 3 sandige plaet-