Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Tan den hardsien Kliackaert werde gebnirkt, ende geensiats
Tan dien anderen wekereo slagh , die PlareT genoemt werdt«
Komende dan hier mede tot den orerslagh ran de Kosten ,
beTiode ick , urt de ondenechtinge Tan Terscheiden Meesters,
hun des grondeliek verstaende, ende bj my aendachtelick urt-.
gehoon, dat ia de Roede Tierkant gaen oogeTaerlick 2200
Klinckaert-steenea, ende dienroigens dat soodanigen Tierkante
Roede soude komen te bedragen 12 Carolus Guldens, komt
Toor de dobbele Roede deser Strate 24 Guldens , sulcks by eenen
Tan de kloeckste der Toomoemde Meesteren, zedert OTerleden y
op het ntymste , met Arbeid , Steen en Hout, vrerde genomen
op 25 Guldens. Het gae daer mede een weinigh onder oft OTer:
het slot Tan de Hooft-Somme sal doen sieo, dat het onderscheid
Tan klein belaogh is, ende niet waerdigh om daer op te staen.
is dan de lengde Tan de ^oord-endsche Brogge af tot aen
het eerste Huys Tan ScheTeningh br metinge Tan den Land-
Meter Flonsjacob&z Anno 1636 gedaen , beTonden 800Roeden:
Komende solcks nett over een met het aftreden Tan seker ge-
loofwaerdi^ Persoon, langh oTerleden, die all \randeiende op
die lenghde geTonden heeft 4800 sijner treden , Tan de \relcke
mitsdien eren 6 in de Rhijnland^ehe Roeden zijn gegaen,
'twelck beTonden werdt de gemeene schridt te wesen Tan een
man , die sich niet en oTerstapt.
flemende alsoo yeder een Tan deser Roeden lenghde, als
Toren , op 25 CaroÜ Guldens , komt de Strate in alles Tan den
Haegh tot aen ScheTeaiagh te bedragen 20000 Caroli Guldens.
Tan by de Kerck Tan ScheTeningh tot het Toornoemde eerste
Huys toe «jn beTonden noch 112 Roeden lenghde. Om het
plein by de Kerck te Tinden , neme ick die ten nivmsten op
130 Roeden, dese gedaen by de Toomoemde 800 komt 920
Roeden ende tegens 25 Guldens de Roeden als boTen, TOor
alle onkosten ^ niets uytgesondert, de somme Tan eens 23000