Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
den , ende eoodanige als met haer ontrent die neeringe den
iueren kost winnen.
De lijste van desen Toll sonde hegroott werden, naer de
gelegentheit van de onkosten soo van *t maken als van 't on-
derhouden van den wegh; waer van dewijl ick hier naer in
't breede te spreken hebbe , sal dienaengaende alhier geen
wijder gewagh maken : seggende alleen in 't voor by gaen ,
dat io^ geloove, bevonden te sullen werden, dat eenen seer
geringen penningh , die desent halven alleen op de Koetsen
van de Hage gesteh, ende naer mijn gevoelen , niet ongeerne
betaelt soude werden, beneffens noch soo veel te trecken van
de 2888 Huysen , die alhier in den Hage op Brand-gereetschap
zijn gestelt, wel ruym den Interest soude afwerpen Tan de pen-
ningen die tot dit werck souden dienen te werden verschaft.
Belangende dit TerschalFen ben ick van gcToelen, dat sich
de Overigheit van 'sGraTenhage sulcks niet en behoort te laten
ontgaen, om redenen die genoeghsaem te begrijpen zijn , door
de gene die eenighsints Ternomen hebben , hoe weinigh sich
de Steden in Walcheren ende elders de kosten beklagen, die
sy aen Steen-wegen hebben gehangen.
Bevindt sich ondertusschen de Tresorye sulcks gestelt, dat
haer ongelegen zy soodanigen Hoofdsomme (die ick hier onder
sal aenwijsen niet seer groot te wesen) opteleggen, sooisbuy-
len alle twijffel, wanneer een mael den Toll bekent ende Tast
gestelt sal wesen, dat men de Toornoemde somme sonder moeyte
uyt de Kassen Tan bysondere Ingesetenen sal können bekomen,
konnende een yeder lichtelick gissinge maken Tan de Truchten,
die hy uyt het onderpand heeft te Terwachten , ende in alle
gevalle vele schouderen, soo men seght, licht werck makende.
Naer het vinden van de Geld-middelen Tolght de Forme ende
maniere op de welcke de sake aengeleght ende u>-tgewrocht
soude dienen te werden.