Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
ende laete haer oordeelen , wat het zijn soude, daer haer he-
densdaeghs de straten van den Hage te kort vallen, ende , door
het stadige omrijden, hynaest Menschen en Beesten wervel-sieck
werden , soo sj haren Tour à la mode , gelijck men by Parijs
ende andere groote Steden van Italien doet, soo verre boven
mochten uytreicken , dat haer t'elcken wederom een' soete
niewigheit mochte schijnen , den Hage in te keeren , naer dat
sy die uytstekende veranderingh van de Zee-locht had(^ ge-
noten, ende die van 't binneu-land des te smakelicker quamen
te genieten, alles op haer ende barer peerden gemack , ende
met minder geschudd ende gedmysch dan oft sy de Haeghsche
straten hadden leggen omkarren , welcker sommige niet van
de gemackelickste en werden bevonden. De gedurigheit deser
wandelinge houde ick soo seker, dat ick geloove den Steen-
Wegh dagelicks sonder ophouden voll gegaens ende gerijds,
ende van verre als een BegraeiTenisse aen te sien soude wesen.
Waer mede Tertrouwende eenighsins voldaen te zijn het eerste
punt van Bedencken , namentlick de redenen , waerom dese
Steen-wegh soude dienen te werden gemaeckt; Volght het
tweede , rakende de maniere ende middelen op ende door de
weicke het selve werck soude mogen werden Aengevangen ;
Uylgewrocht ende Onderhouden.
Belangende den Aenvangh , sonder te staen op de plichten
die men in desen onwedersprekeiicken schuldigh is den genen
die daer over moeten werden gekent ende aengesien , als na-
mentlick de E. Heeren van de Graeffelickheils Rekeninge ,
mitsgaders de E. Heeren Dijckgraef ende Hooge Heemraden van
Delfland, soude naest daer aen de meeninge wesen van de Ed.
Gr. Mog. Heeren Staten van Holland ende Westvriesland te be-
komen den opheve van seker bestendigh Toll-geld , daer in
allerhande luyden , desen wegh gebruyckende , gehouden sou-
den zijn, uytgesondert alleen de Scheveninghsche Yisch-luy-
O