Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
hard pad souden mogen treden , oock de Visch daerdoor , 'tzy
gedragen oft oyer Asch gevoert, soo -veel te Terscher ter Merckt
komen , dat ontwijffelick de dunste Tongen noch naarder keur
als tegenwoordigh daer over souden weten te geven , ende tus-
sehen Sand-visch ende Steen-visch een smakelick onderscheid
te maken. Emmers moghten sich beide de aengevers ende de
uytvoerdera van soodanigen werck genoeghsaem versekeren, dat
hare gedachtenisse by die arme menschen in eenen gedurigen
lof ende Zegen soude leven , sulcks geen verachtelicke beloo-
ninge en is.
INeffens het Gerief hebb ick het Gewin gesteh, liet selve
raeckt wederom beide den Hage ende Scheveningh , voor soo
vele haer welvaren in de •fertieringe vaneet ende drinck waeren
gemeen is. Zijnde goed te gissen , wanneer soodanigen wegh
voltrocken ware , met wat een' toeloop de reisende ende spelen
varende luyden uyt alle omleggende Steden ende Plaetsen den
«elven souden soecken te genieten, ende hoe seersyde neeringe
van Herbergen , ende andere Huysen van verteeringe , souden
verbeteren; daar sy nu, het zy van buyten ofte van binnens
Lands , naer ofte door den Hage komende , ten einde van een
gedeelte harer dagh-reise voor den swaren ende moordaerdigen
Scheveninger wegh schricken, ende oft heel te huys blijven,
oft andere wegen om rijden.
Een ander gewichtigh voordeel komt hier in bedencken ten
behoeve van den Hage selfs, namentlick het genot van den
Toll die by de Hooge Overigheit op desen wegh soude te ver-
gunnen staen; maer alsoo ick korts naer desen oorsake sal heb-
ben om daer af breeder te spreken, wil het selvehier overslaen.
Naer de Eere ende het Gerief van 't werck volght het Ver-
maeck : daer op en behoeve ick geene woorden te slijten. Ick
gedrage my tot de genegentheden van alle wandelaers , soo le
Toet als te peerde , maer insonderheit te Wagen ende te Koetse;