Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
gedencken hoe Heeriicken Oieraet het voor de Piaetse van
's Gravenhage soude wesen , de selve met hare eigen Voorstad ,
slaende onder haer eigen Schependomm (dat aen andere zijden
niets te ruym en valt) sulcks te verhechten ende vereenigen ,
dat daer door den Hage genoeghsaein een' aensienlicke Zee-Stadt
soude mogen genoemt werden, ende genieten den selven luys-
ter , dien de Stadt van DelfT is genietende, door dien sy met
een' schoone Vliet aen haer Delfs-haven gehecht ende sich
alsoo tot in de Mnze toe is uytstreckende. Dus veele in 't korle
van de Eere ende Ileerlickheit ran 't werck.
De nuttigheit ende het voordeel van't selve hestaet ten eenen
in 'tGemack, ten anderen in 't Gewinn.
Wat het Gemack aengaet: yeder een kan begrijpen , hoeda-
nigen gerief Menschen ende Beesten by soodanigen Wegb soude
werden aengedaen , wanneer men uyt den Hage aen de Zee
soude können geraken, soo te voet, als te peerde , te Koets
ende te Wagen, in alle tijden van 't jaer, ende op alle uren
van den dagh, met geen' andere moeyte dan men tegenwoor-
digh heeft in 't rijden ofte wandelen door alle d'andere Straten
van den Hage : daer men nu in 't tegendeel dien wegh niet
sonder verdriet van 3Ienschen ende Beesten en kan gebruycken,
sonderlingh in de Somerdagen , wanneer men het gebruyckvan
Zee en Strand meest van noode heeft, het zy om ververschingli
van Locht, ofte om , Zuyd of Noordwaerd op , eenige verder
reise te doen ; Zijnde niet yeder een gelegen met een gespann
van meer als 2 of 3 peerden gedient te werden, ende het meer-
der getal door de diepte van het brandige sand noch wercks
genoegh vindende. Maer voornementlick staet in Christelicke
liefde ende medoogentheit te letten op de merckelicke verlicli-
tinge , die de arme Scheveninger Slaven soude werden toege-
braght, wanneer hare hoofden met sware Bennen gedruckt
zijnde , hare voeten ten minsten eenen luchtigen tred over een