Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
Belangende bet eerste, is bekent, dat meest alle dingen
werden ondernomen , ofle om Eer , ofte om Voordeel, ofte om
Vermaeck, ofte om eenige der selrer insichten aen den ande-
ren gehecht. Dienvolgens , daer alle dry gesamentlick toeloo-
pen , dat soodanigen sake, sonder omsien , betracht ende by
der hand behoort te werden genomen. En werdt met reden
vastgestelt, sulcks te geschieden, aeogaende het tegenwoordige
voor te nemen werck.
Dat, voor eerst, het maken van den voornoemden Steen-wegh
insonderheit den Ilage ende sijne Overigheden in der tijd eerlick
ende tot over alle tijden roemelick soude wesen , is by de
exempelen van alle oude ende hedendaeghsche Volckeren , Ste-
<len ende Plaetsen van aensien soo openbaer, dat onnoodigh
ware , veel tijds ende woorden daer aen te verspillen; jae soo
verre , dat in 't tegendeel de naerlatigheit van soo aensienlicken
goeden , doenlicken werck , soo by onse tijden als by de nae-
komelingen qualick met eeren schijnt verschoont te können
Mcrden. Immers en is niet tegen te spreken, dat de grootste
eere ende aensienlickheit, die een' voorneme Stadt oft Plaetse
buyten hare Grachten kan werden aengedaen , bestaet in schoone
ende Hcerlicke uytwegen, zijnde de selve als een verlengh vau
der selver Straten , ende als de Armen van hare Voorsteden ,
die den aenkomenden Vreemdelingh van voren en van verren
af, een treflelick gevoelen indrucken van de Plaetse daer sy
henen gaen , ende den vertreckenden eenen dergelijcken nae-
smaeck laten vau daer sy geweest hebben. Soo dat dusdanige
wercken ontwijfielick van die gene zijn , door de weicke de
goede naem en de geheugenisse van der Steden Overigheden
in der tijd met openbare Tafereelen ende Opschriften meest
verdieuen by de naekomelingen gemeU , verheven, verheerlickt
ende vereeuwigt te werden.
Tn 't bysonder staet op dese Scheveninghsche Steen-n egh te