Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
De laatste van deze was Philïbert , die tot erfgenaam stelde
Kkne de Chaloit de Nassau, zoon zijner eenige zusier Gladde
de Chalo5 ea van Hendrik , Graaf van Nassau, oom van
"Willem I, van wien deze de schoone spreuk van zijn Huis,
Je Maintiendrai, ontleend heeft; van dezen zijnen vollen neef
erfde de Grondlegger onzer vrijheid het Prinsdom Oranje , van
welk hij den IX^e» was van dien naam.
Hij zond er ter regeling der openbare aangelegenheden zijnen
broeder Lodewijk heen (1), dezelfde die op zijn jaar ,
op de Mokerheide, met zijn broeder He5DRIK , als roemrijk en
diep betreurd slagtoffer voor Nederlands bevrijding, het leven
liet, en wiens nagedachtenis ook te Orange , als hersteller van
den Staat, nog lange in zegening bleef, daar hij niet alleen
het gezag des Prinsen , maar tevens de orde en 't regt, de
Hoogeschool en 't onderwijs door zijn beleid op een* goeden
voet bragt.
Met moeite echter werd deze bezitting door de nakomelingen
van "Willem 1 gehandhaafd , daar dezelve steeds aan onderge-
schikte personen moest worden overgelaten , eo Frankrijks in-
vloed hoe langs hoe onwederstianbaarder werd.
Na den dood van Prins Frelbrik Hk.vdrik , zond 'sYorsten
Weduwe Prinses Amelia , in 't jaar 1665, onzen Huygens
derwaarts, van wiens verrigtingen de vorenstaande uittreksels
uit zijne bovenvermelde levensbeschrijving, ons eene korte
schels geven , terwijl wij dengene die er meer van wenscht te
weten, de lezing aanbevelen van het in de aanteekeningen op
dat leven door den Hoogleeraar Hofman Peerlkamp (2) vermelde
werk , getiteld : Rdation de ce qui sUst passé au rcstablissement
(t) Zie de U Pise, Tableau de Thistoire des Priaces et priacipautc
d'Orange. La Haye 1640.
(ï) Zie Ann. in serm. p, i63 boven aangehaald«