Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Bereikte ik, onTerwachts, Oranjes grondgebied.
'k Zag, toen 'k den bodem Tan mijn raartuig naauvr yerliet,
Door scharen ruiterij en ToetTolk mij ontmoeten ,
Mij , bij trompetgeschal, met vaandels welkom groeten •
En heel de jeugd geschaard in benden, rijk gekleed,
Tot allerlei betoon van hulde en eer gereed.
'k Zag moeders, wie van vreugd, de rijen doorgedrongen.
De dankbre tranen bij mijn komst uit de oogen sprongen.
De grijze vaders en de maagden , vlug en blij ,
Zag 'k weemlen door elkaar, en mij , van alle lij ,
De hand mij kussend met een* digten drom omringen ,
En trok ik die terug, tij bieren echter springen ,
Daar ik ze vruchtloos tot gematigdheid bezwoer.
"Wat wonder! dat de vreugd hun zoo in 't harte voer,
Dl waan, dat zij in mij des Torsten schim aanschouwden ,
Dien zij nooit zagen , ja ligt nooit ontmoeten zouden.
Zij meeoden, bij 't herstel der vrijheid, van het juk,
'tGeen op hun schoudren woog, verlost na zooveel druk.
Dat, nu 't hun was vergund weer vrijen aam te halen.
De lang verkropte vreugd niet buiten 't spoor kon dwalen.
In 't einde onttrokken door mijn rijtuig aan 't gedrang,
Zag ik me op 't slot gevoerd. Aanspraken, breed en lang.
Verbeidden mij nu daar, waar elk door diepe hulde.
Uit d*Adel en het Tolt, meer dan zijn* pligt vemdde.
Welsprekendheid had zelf geen enkle lofspraak meer,
Zoo overlaadde zij mij , onverdiend , met eer:
Ja ! roemzucht, tot den trap van razernij gesteigerd ,
Had , walgend van dien lof, deez' wierook zelfs geweigerd.
'k Zag , andrendaags, op nieuw mij op het slot begroet,
Door vrouwen , hoog van rang en door een* maagdenstoet,
Die wanend, dat zij mij door hare lofspraak streelden ,
Tot last yerstrekten en door ijdlen praat verveelden;