Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XII
Hij sleet dit laatste, tijdperk van den winter zijns
levens onder eenen voor dien hoogen ouderdom on-
geloofelijke werkzaamheid en helderheid van geest.
Zijn leven, in twee Latijnsche zangen beschreven op
zijn jaar, de naamlijst zijner uitgebreide boe-
kerij, door hem op zijn go®*®" vervaardigd, en waar-
van nog in 1783 het Handschrift voorhanden was,
zija er de merkwaardige getuigen van (i).
Zoo leefde hij kinderen en kindskinderen en de
late nakomelingschap ten zegen en voorbeeld, tot
hij in 't jaar 1687, in den zeldzamen ouderdom van
ongeveer 91 jaren, in het geloof aan zijnen Heer, de
bedriegelijke en vergankelijke ruste van dit woelig
aardsch tooneel, voor die onbedriegelijke en eeuwige
ruste ruilde, welke er overblijft voor 't volk van God.
(1) Yergel. den Iloogl. Hofman Peerlkarap in't aangeh. werk,
bi. 116. Die voorts van de verdiensten van Huygens nog iets
naders wil welen , of zich met den inhoud en waardij zijner wer-
ken meer bekendmaken, raadplege de volg. werken : P. Hofman
Peerlkamp over de 2 eerste en over de 2 laalsle levensgedeelten
van C. Huygens, te vinden in de Lelteroef. van de jaren 1817
en 1818; R, Koopmans , Red. en Verh. II. Deel, en J.deTries,
Proeve eener Gesch. der Nederd. Dichtk.; en over zijne ver-
diensten aJs Latijüsch dichter in 't bijzonder, de Latijnsche
Verhand, van den Hoogl. Hofman Peerlkamp, de poëtis latinis
Nederlandiarum , in 't jaar 1822 bij de Brusselsche Acad. be-
kroond, van welke een nieuwe druk ter perse is.