Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het onopgesierd verhaal der velerlei oefeningen
zijner vroegste jeugd, getuigt van dien schoonen
aanleg welke zich naderhand zoo gelukkig ontwik-
kelde. Reeds op zijn vijfde jaar bespeelde hij de
cither. Op zijn zesde sprak hij 't Fransch als zijne
moedertaal, en begon op het einde van zijn zevende
Latijn te leeren. Geenerlei ligchaamsoefeningen
werden door hem verwaarloosd; ook teekende bij
en schilderde in olieverw, en besteedde buiten zijns
vaders weten, die hem niet te veel wilde inspannen,
zijne snipperuren, ja zelfs een gedeelte zijner nacht-
mst, aan de wiskunst.
Na zeven jaren oefening in de voorbereidende
wetenschappen, maakte hij zich, onder leiding van
zijnen oom den Raadsheer Zuerius, de beginselen
van 't Romeinsche regt eigen, en kwam met deze
kennis toegerust aan de Leydsche Hoogeschool. Hier
vertoefde hij slechts één jaar, en verdedigde, onder
voorzitterschap van den Hoogleeraar Zwanenburg,
zijne verhandeling over de borgen, bleef eenigen tijd
de pleidooijen bij 't Hof te 's Hage volgen, en ging
toen op zijn 18'^'" jaar met den Gezant Carleton naar
Engeland, waar hij in weinige weken volkomen
Engelsch leerde spreken, bij Jacobus I ten gehoore
werd toegelaten, aan wien hij bijzonder behaagde,
zoodat Huygens voor hem de cither moest bespelen.