Boekgegevens
Titel: De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Auteur: Huygens, Constantijn; La Lau, J.G.
Uitgave: 's Gravenhage en Amsterdam: Gebr. Van Cleef, 1838
Leyden: J.G. La Lau
op nieuw uitg., naar hedendaagsche taal en spelling gewijzigd en met eenige aanteekeningen voorzien
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1239 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203544
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zeestraat van 's Hage naar Scheveningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Constantyn Huygens werd geboren te 's Hage
op den 4 September iSgö. Zijn vader was Ghristiaan
Huygens, Secretaris van Staat; zijne moeder heette
Susanna Hoefnagel (i). Op zijn jaar beschreef
hij zijn leven in Latijnsche verzen voor zijne zonen,
hetwelk eerst in 1817 door den geleerden en smaak-
vollen beoefenaar der Nederlandsche Latijnsche dich-
ters, den Hoogleeraar P. Hofman Peerlkamp, toen-
maals Hector te Haarlem, met vele belangrijke aan-
teekeningen werd uitgegeven, en in 1821 door de,
op den titel der Latijnsche uitgave vermelde, loffe-
lijke vertaling in dichtmaat, van den letterkundigen
uitgever A. Loosjes Pz., werd gevolgd, uit welk
gedicht wij hier den Lezer eene korte levensbeschrij-
ving van onzen dichter mededeelen.
(1) Christiaan Huygens was de zoon yan een Brabandsch
Edelman en de eerste ran zijn geslacht in Holland, en Ixuwde
op zijn jaar met Susanna Hoefnagel, dochter Tan Jacob
Hoefnagel, een zeer aanzienlijk Koopman te Antwerpen, die
in 1576 ƒ 300,000 opschoot ter stilling -van de muiterij der
Spaansche bezetting. Zie Bayle , Diet.