Boekgegevens
Titel: Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Auteur: Hoonaard, Willem van den
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1819
2e dr; 1e uitg.: 1817
Opmerking: Tweede stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 99-67 (3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203533
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden: ingerigt overeenkomstig het nieuwe stelsel van maten, gewigten en muntspeciën
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 )
4 pCt. 'öjaars, hoeveel zal iren dan, na
verloop van dien tijd, voor elite honderd
Gulden aan interest ontvangen?
II. Hoeveel interest zal iedere lOo Gulden in
4 Jaren 8 Maanden kunnen opbrengen , tegen
pCt. 'üjaars?
12- Hoeveel interest zal men kunnen ontvangen
van elke ico Gulden in 6 jaren a Maanden
14 Dagen, tegen pc. 'sjaars?
13. Iemand hcefc 2 ico Gulden aan een' zijner
vrienden geleend, tegen ^ pCt. 'sjaars;
hoeveel interest zal hij, bij hci einde van
het jaar, daarvoor ontvangen.
14. Miar wanneer, hij met zijnen vriend was
overeen gekomen, d^t dc^e de gezeiïde
fom,-onder dezelfde voorwaarde, 5 Jaren
«n 7 Maanden mogt gebruiken, — noe-eel
zou dan dc inieresc, na verloop van dien
tijd, bedragen ?
J5. Ais men een kapitaal kati uitzetten tegen
45 pCt. 'sjaars, iioe groot moet dan zooda-
nig kapitaal zijn, om ieder jaar 4C0 Gulden
interest tc Künncn ontvar-gen?
lö. Wanneer men een kapitaal kan ui:7etten
tegen pCt. 'cijaars, hoe groot moet dan
dat kapitaal zijn om ieder jaar 4C0 Gulden
interest tc ontvangen?
17. Hoe veel zou in hec hatsrc geval kapitaal
en interest tc zamen bedratren, na ve;-loop
van 7 Jaren 4 Maanden 7 Dagen.?
iB Wahncbr men een kapitaal van zcoco Gul-
den zoodanig wilde uitzetten, dat hetzelve
ieder jaar 9C0 Gutden interest kon opbren-
gen, tegen hoeveel pCc, 'sjaars zou het
dan moeien uitltaan?
19-