Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
huwde en haar de vrijheid teruggaf. Fredegonde was hierover
zóó verstoord op Meroveg, dat zij hem door hare dienaren
liet vermoorden. Hetzelfde lot deed zij zijne broeders ook
ondergaan, in het vooruitzicht, dat hare eigene kinderen op
den troon zouden komen; doch dezen stierven de een na den
ander, en Brunehilde werd beschuldigd als de oorzaak daarvan.
Toen Fredegonde weder een zoon had gekregen, vluchtte zij
met hem van Soissons naar Parijs om beter tegen de lagen
van Brunehilde beveiligd te zijn. Kort daarna werd haar
gemaal Chilperik vermoord, en nu stelde Fredegonde haar
zoontje Chlotarius II onder bescherming van den Bourgon-
dischen koning Guntram , den eenig overgebleven zoon van
Chlotarius I. Deze stond zijn beschermeling krachtig bij, toen
Brunehilde's zoon, Childebert, die intusschen de regeering
van Austrië op zich had genomen, met een leger tegen
Parijs optrok. Toen Guntram in 584 voor den jeugdigen
Chlotarius II te Parijs een Maartveld hield, kwamen afge-
zanten van Childebert van Austrië tot hem. Een hunner,
Egidius, bisschop van Rheims, sprak tot Guntram: ,/Wij
danken den almachtigen God, dat hij u na zooveel tegen-
heden aan uw rijk terug heeft geschonken." //Inderdaad,"
antwoordde Guntram, //wij moeten den Koning der Koningen
danken, die ons barmhartigheid heeft bewezen; maar u zijn
wij geen dank schuldig, want gij hebt door verraad en meineed
ons land in vuur en vlam gezet; gij houdt niemand woord,
gij gaat altijd met list te werk, niet als een priester, maar
als een vijand van ons rijk." Daar de bisschop van drift
niet kon spreken, zeide een ander afgezant: //Uw neef
Childebert laat u verzoeken hem de steden terug te geven,
die zijn vader Siegbert heeft bezeten." Guntram antwoordde
daarop: //Zij behooren mij volgens overeenkomst, en ik geef
ze niet terug." Een derde afgezant voegde erbij: »Uw neef
verzoekt u, hem Fredegonde uit te leveren, opdat hij aan
haar den dood van zijn vader, zijn oom en zijne neven kan
wreken." Het antwoord van koning Guntram luidde: //Ik