Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
de heilige Hilarius hem in eene vuurzuil vooruitging. Bij
Vouglé, niet ver van Poitiers, nam Alarik II, zonder te
wachten op de hulp, die Theodörik de Groote hem toezond,
den strijd aan. Clovis doodde hem met eigen hand en be-
haalde eene schitterende overwinning. Yóór den aanvang van
den strijd had Clovis aan den heilige Martinus van Tours
de gelofte gedaan, hem zijn strijdros te offeren, indien hij
overwon. Daar hij het dier, waaraan hij zeer gehecht was,
niet gaarne wilde missen, bood hij den heilige honderd goud-
stukken aan, indien hij het mocht behouden. De geestelijk-
heid deed hem weten, dat dit niet kon; maar toen hij de
som had verdubbeld, werd er genoegen mede genomen.
//Waarlijk," riep Clovis verheugd uit, //de heilige Martinus
is een goed vriend in den nood, maar duur om mede te
handelen!" Hij slaagde er echter niet in, het Westgothische
rijk te vernietigen, daar Theodörik's leger hem eene nederlaag
toebracht. Daarop werd er een vrede gesloten, waarbij het
grootste gedeelte van Gallië tusschen de Loire en de Pyre-
neën aan Clovis werd afgestaan.
Als een staaltje op welk een laag pijl de zedelijke ontwik-
keling in die dagen, zelfs bij de braafste Christenen, stond,
zullen wij de volgende handeling van Clovis met de woorden
van den reeds genoemden algemeen geachten bisschop Grego-
rius van Tours mededeelen. //Toen Clovis te Parijs terug
was gekeerd, zond hij in 't geheim gezanten naarChlodërik,
den zoon van den koning der Ripuarische Franken, Siegbert,
die hem tegen de West-Gothen had bijgestaan, met de
boodschap: //Zie, uw vader is oud en zwak. Wanneer
hij stierf, zou u zijn rijk en mijne vriendschap ten deel
vallen." Hierdoor werd bij Chlodërik de begeerte opgewekt,
zijn vader te dooden. Toen deze eens zijne residentie Keulen
had verlaten, en over den Rijn was gegaan om zich eenigen
tijd in een bosch op te houden, en tegen den middag in zijne
tent sliep, werd hij door moordenaars, die zijn zoon had
afgezonden, overvallen en gedood. Maar God is rechtvaardig.