Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
tweeden zoon liet doopen. Kort na den doop werd ook dit
kind gevaarlijk ziek. De Franken verwachtten, dat het ook
zou sterven, maar het herstelde, en deze gunstige verandering
schreven de Christenen toe aan de kracht van Clotilde's gebed.
Siegbert, een koning der Ripuarische Franken en een
bloedverwant van Clovis, had een onvoorspoedigen oorlog tegen
de Alemannen gevoerd. Dit gaf Clovis aanleiding een verbond
tusschen de Salische en Eipuarische Franken tot stand te
brengen om gezamenlijk tegen de Alemannen te velde te
trekken. In de vruchtbare vlakte van Zülpich, toen Tolbi-
äcum genoemd, ten Z. W. van Keulen, had in 496 de
beslissende strijd plaats. De bekende geschiedschrijver Gre-
gorius, bisschop van Tours, die een eeuw later stierf, verhaalt
het volgende van dien strijd: //Toen de kans voor de Franken
hachelijk stond, hief Clovis de oogen ten hemel en sprak:
////Jezus Christus! Clotilde zegt, dat gij de zoon van den
levenden God zijt, dat gij aan behoeftigen uwe hulp, en
aan hen, die op u hopen, de overwinning schenkt. Wan-
neer gij mij de overwinning schenkt en mij daardoor
toont, dat gij machtiger zijt ilan mijne goden, die ik te
vergeefs heb aangeroepen, dan zal ik in u gelooven en mij
in uw naam laten doopen."" //Toen hij die woorden gespro-
ken had, sloegen de Alemannen op de vlucht." Tengevolge
van deze overwinning kon Clovis zijn gebied met het noor-
delijk gedeelte van het rijk der Alemannen vergrooten. Op
Kerstdag van hetzelfde jaar liet hij zich met twee zijner
zusters en 3000 Franken te Rheims door den bisschop Remi-
gius doopen. Volgens Gregorius van Tours sprak deze tot
Clovis: //Buig ootmoedig uw hoofd. Sikamber! Vereer wat
gij vervolgd, vervolg, wat gij vereerd hebt." Eene latere
overlevering verhaalt de volgende gebeurtenis, van welke
Gregorius niets mededeelt. Na den doop moest Clovis tot
koning worden gezalfd, maar op het oogenblik, dat dit zou
gebeuren, ontbrak de olie, die daartoe noodig was, omdat
de geestelijke, die haar was gaan halen, geene kans zag door