Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
van den Middel-Rijn. Van de Franken, die in Ripnariërs
en Saliërs verdeeld waren, woonden de Ripuarische Franken
langs den Rijn benoorden de Alemannen, en de Salische tus-
schen de Maas en de Schelde. Ten Oosten van de Aleman-
nen woonden in Middel-Duitschland de Beieren en ten Noorden
van dezen achtereenvolgens de Thüringers en de Saksers,
^erwijl de Friezen zich langs de kusten van de Noordzee
hadden gevestigd.
Sedert het begin der vijfde eeuw kozen de Franken hunne
koningen uit het geslacht der Merovingers. Bij hunne
huldiging werden zij, op een schild staande, door eenige
sterke krijgslieden door de legerplaats gedragen onder het
gejuich hunner wapenbroeders. Aanvankelijk waren die ko-
ningen alleen legeraanvoerders, door lang haar, dat over
hunne schouders golfde, van de andere strijders onderscheiden,
en gewoonlijk hadden verschillende afdeelingen der Franken
ieder een konfng.
Tegen het einde der vijfde eeuw had eene afdeeling der
Salische Franken den bekwamen, krachtdadigen Clovis tot
koning. Door heerschzucht gedreven besloot Clovis zijne macht
te vei^rooten en zijne heerschappij uit te breiden. Aegidius,
die, nadat Odoaker zich tot koning van Italië had opgeworpen,
een onafhankelijk Romeinsch rijk in het Noorden van Gallië,
waar hij stadhouder van den Romeinschen keizer was,
had gesticht, was door zijn zoon Syagrïus opgevolgd. Deze
werd door Clovis in 486 aangevallen en verslagen. Syagrius
vluchtte naar Alärik II, den koning der West-Gothen, die
in het Zuiden van Gallië en het Noorden van Spanje ge-
vestigd waren, en Clovis nam bezit van zijn rijk, waartoe
de aanzienlijke steden Parijs, Orleans en Soissons behoorden.
Terwijl Clovis Syagrius, die hem op zijn eisch door Alarik II was
uitgeleverd, ter dood liet brengen, behandelde hij de overwon-
nen Romeinen met zachtheid, want hij liet hen in 't bezit hun-
ner have en akkers en nam alleen de staatseigendommen in
beslag, om die met zijne strijdgenooten te deelen. Zooveel