Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.46
volgens hetwelk zoowel over Eomeinen als over West-Gothen
recht moest worden gesproken. Hierdoor smolt het betrekke-
lijk klein aantal West-Gothen met de door hen overwonnen
volken in Spanje samen, en werden de taal en zeden der
Romeinen in dat land heerschend. Het door Reccared aan-
gevangen wetboek werd door zijne opvolgers zóó volledig
gemaakt, dat het nog heden den grondslag uitmaakt van het
recht in Spanje.
Na Reccareds dood hadden de Joden telkens hevige vervol-
gingen te verduren, en nam de macht der geestelijkheid ge-
ducht toe. De koningen begonnen nevens de palatijns ook
geestelijken tot eene soort rijksdag bijeen te roepen, waarop
niet alleen over wereldlijke, maar ook over kerkelijke aange-
legenheden werd beslist. Nu was de bedoeling wel geweest,
dat de geestelijken op zulk eene vergadering alleen eene stem
zouden uitbrengen in zaken, die uitsluitend de kerk aangin-
gen, doch zij wisten, ook dewijl zij steeds talrijker vertegen-
woordigd waren dan de palatijns, op alles een overwegenden
invloed te verkrijgen. Hieraan is het toe te schrijven, dat
de wetten tegen ketters, en in 't bizonder tegen de Joden, in,
Spanje veel scherper waren dan in eenig ander land. De
bisschoppen wisten bovendien het besluit te doen uitvaardigen,
dat geen souverein zou worden erkend, dan nadat hij de
gelofte had afgelegd, de kerkleer in hare zuiverheid te zullen
bewaren.
Koning Witïza, die in 701 den troon beklom, wilde zich
aan de macht, die de geestelijkheid over het koningschap
had verworven, onttrekken. Hij deed het vervolgen der Joden
staken, vergunde aan alle verbannen Joden in Spanje terug
te keeren en verbood den geestelijken zich op den bisschop
van Rome als den eenig bevoegden uitlegger der kerkelijke
wetten te beroepen. Door deze maatregelen maakte Witiza
zich niet alleen gehaat bij de geestelijken, maar ook bij de
Palatijns, die hij met gestrengheid behandelde. Het viel daarom
den kleinzoon van een vroegeren koning, Roderik, wiens vader