Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.519
Achmat betrok nabij Azof zijne winterkwartieren, doch daar
werd hij bij nacht overvallen en gedood, en sedert verstrooide
zich de Gouden Horde.
Iwan's heerschappij was van nu af voor goed gevestigd;
waarschijnlijk nam hij sedert den titel van czaar aan. Hij
deed het aanzien van Rusland zoozeer toenemen, dat gezan
ten van den Duitschen keizer, den paus, Denemarken, Hon
garije, Polen en verscheidene Aziatische vorsten zijn hof be
zochten, terwijl Russische gezanten in Europeesche en Azia
tische staten werden ontvangen. Iwan toonde zich ook een
voorstander van kunsten en wetenschappen. Hij lokte tegen
rijke belooningen Duitsche en Italiaansche bouwmeesters,
ingenieurs, klokkengieters, goudwerkers, mijnwerkers, land-
bouwers, artilleristen, geneesheeren enz. in zijn rijk. Boven-
dien handhaafde hij met gestrengheid het recht en de orde,
en daardoor kon de handel zich krachtig ontwikkelen. Vele
koopsteden der Hanze hadden kantoren te Nowgorod, en
van die stad werden de in Rusland zoo geliefkoosde Vlaam-
sche lakens naar Tatarije en China uitgevoerd, terwijl Chinee-
sche waren hun weg over Rusland naar West-Europa vonden.
Iwan maakte zich door zijne barbaarsche gestrengheid bij
ieder gevreesd. Toen zijn oudste, door ieder geachte zoon
op ruim dertigjarigen leeftijd door eene zware ziekte werd
aangetast, vraagde Iwan aan den geneesheer Leo, van ge-
boorte een Jood uit Venetië, of deze in staat was den zieke
te genezen. Leo antwoordde, dat hij met zijn leven voor
het herstel van den lijder instond. Deze stierf echter gedu-
rende de behandeling, en daarop liet Iwan den geneesheer
gevangenzetten en na zes weken als een bedrieger ter dood
brengen.
Na drie en veertig jaren geregeerd te hebben stierf Iwan
Wasiljewitsch op den leeftijd van zes en zestig jaar.