Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.45
aanzienlijke West-Gothen te winnen , door hen tot koning
verkiezen, en sedert bleef het Westgothische koningschap
verkiesbaar. De verkiezing van een koning gaf somtijds
aanleiding tot bloedige twisten, maar niet minder rampen
wet;den over de West-Gothen gebracht door het kerkelijk
Koning Leovïgild wenschte de koninklijke waardigheid
weder erfelijk in zijn geslacht te maken en benoemde met
dat doel zijne beide zonen, Hermangild en Eeccared, tot zijne
mederegenten. De gemalin van Leovigild was de dochter van
een Byzantijnsch stadhouder en beleed de Katholieke leer,
terwijl de West-Gothen Ariaansch waren. Hermangild en
Eeccared werden door hunne moeder tot de Katholieke kerk-
leer overgehaald, en toen Hermangild die openlijk beleed,
ontstond er een burgeroorlog. Ofschoon Hermangild onder-
steund werd door Theodëmir, den koning der Suêven, die
reeds van het Arianisme tot het Katholicisme bekeerd
waren, zegevierde Leovigild. Deze wist zich van zijn zoon
meester te maken en beval hem daarop, als teeken van onder-
werping, zich het heilig Avondmaal te laten toedienen door
een Ariaanschen bisschop. Dewijl Hermangild echter zijne
overtuiging niet ten offer wilde brengen aan zijn leven, onder-
ging hij de doodstraf.
Leovigild werd opgevolgd door zijn zoon Eeccared, die uit
liefde tot zijn vader in schijn Ariaansch was gebleven en dien
schijn gedurende zijne eerste regeeringsjaren bleef bewaren uit
vrees voor de Ariaansche palatijns (rijksgrooten). Toen hij
openlijk tot het Katholicisme overging, ontstonden er oproe-
rige bewegingen, doch dewijl hij steun vond bij de oude
bewoners van Spanje, bij de Romeinen, die er zich hadden
gevestigd, bij de Suêven en zelfs bij een deel der West-Gothen,
kon hij zich staande houden.
Reccared hief het verbod op, dat tusschen West-Gothen
en Romeinen huwelijken gesloten werden, en liet een voorna-
lijk aan het Romeinsch recht ontleend wetboek samenstellen,