Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.507
betalen, terwijl de Poolsche dorpen de van ouds bestaande
lasten bleven opbrengen. Zelfs de tienden voor de kerk wer-
den in bijna al de Duitsche dorpen in eene belasting in
geld veranderd. Een schout was belast met het innen der
schatting en met de rechtspraak. Van de opgelegde boeten
ontving de heer van het dorp twee, en de schout één derde.
Behalve de hoorigen en lijfeigenen, wier aantal zeer groot
en wier lot zeer droevig was, bevonden zich in Polen nog
veel Joden. Reeds in vroegere tijden had zich een groot aan-
tal Joden, afkomstig uit de streken van den Beneden-Donau
en uit het rijk der Chazaren ten N. der Zwarte Zee in
Polen gevestigd. In het rijk der Chazaren heerschte eene
voorbeeldige kerkelijke verdraagzaamheid: heidenen, Moham-
medanen en Joden leefden er in eendracht naast elkander.
Vele aanzienlijke Chazaren namen zelfs hel Joodsche ge-
loof aan. In de XKe eeuw kwam er uit Duitschland
een nieuwe toevoer van Joden naar Polen, die zich met
handel, het leenen van geld eu akkerbouw bezighielden en
zelfs grondbezitters werden. Met de uitbreiding van het Chris-
tendom werd echter het lot der Joden ongunstiger, want of-
schoon zij op grond eener wet van Kasimir den Grooten in
alle waren vrij handelen mochten met de Christenen, leerde
de kerk, dat alles, wat door een Jood was aangeraakt, onrein
was. De kerk wist het zoover te brengen, dat de Joden
geen grondbezit meer hadden, en dat zij hun bestaan moes-
ten vinden in geldhandel en woeker. Intusschen stak het
lol der Joden in Polen gunstig af, bij hetgeen zij in de
andere staten van West-Europa te verduren hadden.
De Duitsche orde in Pruisen.
Gelijk wij vroeger zagen, had de Duitsche orde reeds ge-
durende de kruistochten aanzienlijke schenkingen van grond-
bezit in Duitschland verkregen. Die bezittingen werden de