Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.503
Polen was tot in de veertiende eeuw in eenige kleinere
staatjes verdeeld , die elkander vaak beoorloogden. Wladïslav
de Dwerg vereenigde ze en maakte Polen daardoor tot een
krachtig rijk. Hij huwde zijne dochter Elizabeth uit aan den
Hongaarschen koning Karei Robert en werd opgevolgd door
zijn zoon Kasimir. Toen deze gestorven was, werd Lodewijk
de Groote van Hongarije, de zoon van Elizabeth, te Krakau
tot koning van Polen gekroond. Hij keerde terstond naar
Hongarije terug en droeg de regeering van Polen aan zijne
moeder op, die zich echter niet bemind wist te maken. De
geestelijkheid klaagde bij den koning over het rooven en de
geweldenarijen der wereldlijken en over de aanmatigingen
der adellijke broederschappen, en daarop vertrouwde Lode-
wijk het bestuur toe aan een driemanschap, bestaande uit
den bisschop van Krakau, diens vader en den starost (hoog-
sten rechterlijken ambtenaar) van Krakau. Deze verheffing van
een paar adellijke geslachten boven andere, hetgeen in strijd
was met het oude stelsel van broederschappen, deed de on-
tevredenheid nog meer toenemen. Allerwegen heerschte macht
boven recht. Toen in die dagen 59 Franschen door Polen
trokken om zich naar Pruisen te begeven, werden zij door een
Poolsch edelman gevangen genomen en eerst tegen een groot
losgeld vrijgelaten. De lagere geestelijkheid kwam in verzet
tegen de hoogere, die den koning aanhing en toeliet, dat van
de kerkelijke goederen belastingen werden geheven.
Na den dood van Lodewijk den Grooten ontstonden er
woelingen over de troonopvolging. Hij had twee dochters
nagelaten, Maria en Hedwig, van welke eerstgenoemde met
Sigismund huwde. De Polen wilden Sigismund als koning
erkennen, op voorwaarde dat hij zich in hun rijk zou ves-
tigen. Daar hij dit echter weigerde, verbonden zijne tegen-
standers zich door eenige besluiten ten krachtigste tegen hem
en zijne aanhangers. Dergelijke verbonden, confederaties ge-
heeten , waren een overblijfsel van het oude Slavische gewoon-
terecht en speelden eene groote rol in het staatkundig leven