Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.500
door den Husietenoorlog eenige vrijheden op kerkelijk gebied
hadden verkregen, weder geheel onder de heerschappij der
kerk brengen. Toen geen ander middel hielp om zijn doel
te bereiken, sprak hij den ban over hen uit. De Bohemers
echter, die nog steeds onder het goede bestuur van hun
koning George Podjebrad stonden, stoorden er zich niet aan,
en nu bewoog Paulus II Matthias Corvinus, Bohemen den
oorlog aan te doen, op voorwaarde, dat hij het hem in
leen zou geven, wanneer hij het veroverde. Ofschoon Mat-
thias Corvinus gehuwd was geweest met eene dochter van
George Podjebrad, en hij in zijne jeugd van dezen vele wel-
daden had ondervonden, besloot hij tot den oorlog. Terwijl
hij zich daartoe voorbereidde, kwam een Turksch gezant-
schap hem om een wapenstilstand verzoeken. Hij gaf ten
antwoord, dat een Hongaarsch koning geen wapenstilstand
met de Turken mocht sluiten, doch dat hij hen niet zou be-
strijden, zoolang zij zich rustig hielden.
Toen hij in Bohemen was gevallen, sloten zich de daar
wonende Katholieken bij hem aan, maar nu riep George
Podjebrad een landdag bijeen om een opvolger voor hem te
benoemen. Hij gaf den raad geen zijner zonen, maar den
Katholieken prins Wladislav van Polen te kiezen. Aldus
geschiedde het en niet lang daarna overleed George Podjebrad.
De drukkende oorlogslasten verwekten in Hongarije een
opstand tegen Matthias Corvinus. Zoodra hij de rust had
hersteld, hervatte hij de poging om Bohemen te veroveren.
Met 18,000 man kwam hij te Breslau en versterkte zijne
legerplaats in de nabijheid dier stad zoodanig, dat Wladislav,
die hem met eene groote overmacht van Poolsche en Bo-
heemsche troepen was genaderd, het niet waagde hem aan
te tasten. Dagelijks hadden er echter kleine gevechten plaats,
en nu liet Matthias Corvinus vóór zijne legerplaats en vóór
de stad stellages oprichten, van welke vrouwen en meisjes
den strijd konden aanschouwen: zij verpleegden de gewonden
en prezen allen, die zich dapper gedroegen. Van tijd tot tijd