Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.43
wier aanvoerders zij zeiven benoemden. Een der beroemdste
bisschoppen uit dezen tijd was Gregorius T. Hij behoorde
tot een aanzienlijk Romeinsch geslacht, en nadat hij eenigen
tijd prefect van Rome was geweest, ging hij op zijn veer-
-iigste jaa* in een klooster om zich aan den geestelijken stand
te wijden. Zijn groot vermogen besteedde hij aan het stich-
ten van kloosters, en door zijne talenten muntte hij zoozeer
onder de geestelijken uit, dat de bisschop hem als afgezant
naar Constantinopel zond. Toen deze overleden was, werd
Gregorius door den senaat en het volk als zijn opvolger ge-
kozen. Wel verzocht hij aanvankelijk den keizer, de keuze
niet te bekrachtigen, maar eindelijk liet hij zich die welge-
vallen. Nu legde Gregorius I eene groote werkzaamheid aan
den dag, om eenheid in de Christelijke kerk van West-Europa
te brengen. Hij spande al zijne krachten in om de Germaan-
sche volken, die bijna alle Ariaansch waren, tot het Katho-
licisme te bekeeren, en den bisschop van Rome, als den
eersten onder de bisschoppen, te doen erkennen. Hierover
geraakte hij in twist met den bisschop van Constantinopel,
die den titel van oecurmniscJien of algemeenen bisschop aan-
nam , en om dezen eene les in nederigheid te geven, noemde
Gregorius zich knecht der knechten Gods. Maar evenals in
't Oosten de bisschoppen bij hunne wijding een pallium
(bisschopsmantel) ontvingen, zond Gregorius aan nieuw ge-
kozen bisschoppen in 't Westen insgelijks een pallium, om
hen daarmede aan hunne afhankelijkheid van Rome te herin-
neren. Na Gregorius werd het gewoonte, den bisschop van
Rome voor het ontvangen van het pallium eene soort schat-
ting te betalen.
De rijkdommen der kerk stelden Gregorius I in staat, de
ellende, die de Romeinen ten gevolge der oorlogen te verduren
hadden, eenigszins te lenigen. Hij liet uit Sicilië koren
aanvoeren om de hongerige menigte in Rome te spijzigen,
stichtte hospitalen en voorzag in het geheele onderhoud van
drie duizend ongehuwde vrouwen. Tengevolge van de slechte