Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.484
lijkheid om de volgelingen van Wiclife, die in 1387 gestor-
ven was, uit te roeien. Hij beval den rechters onvermoeid
te zijn in het opsporen der ketters en hen met hunne ket-
tersche geschriften te verbranden. Wat de regeering betreft,
maakte hij het meest werk van den oorlog met Frankrijk.
In 1422 werd hij daar gevaarlijk ziek, en toen hij zijn einde
voelde naderen , benoemde hij zijne beide broeders, de her-
togen van Bedford en Gloucester, om tijdens de minderjarig-
heid van zijn zoon Hendrik het regentschap waar te nemen:
de eerste in Frankrijk, de tweede in Engeland.
Aanvankelijk streed Bedford gelukkig tegen de Franschen,
maar sedert het optreden van de Maagd van Orleans leed hij
nederlaag c^ nederlaag. De Engelschen schreven dezen tegen-
spoed voornamelijk toe aan Gloucëster, die Engelsche troepen
had gebezigd om Jacoba Van Beieren, met wie hij in den
echt was getreden, te ondersteunen. Bovendien haalde Glou-
cëster zioh de verachting van een deel des adels op den hals
door zijne liefdesbetrekking met Eleonore Cobham, die zulk
een slechten naam had, dat een aantal aanzienlijke vrouwen
het waagden voor het Hoogerhuis te verschijnen, om over
het gedrag van den hertog te klagen. Toen de paus zijn hu-
welijk met Jacoba Van Beieren onwettig had verklaard, trad
hij met Eleonore Cobham in den echt. Het losbandig leven
van Gloucester deed hem de regeeringszaken verwaarloozen ,
en daardoor ontstonden tusschen de leden der koninklijke fa-
milie hevige twisten, te midden van welke de hertog van Bed-
ford overleed.
Hendrik VI was ondertusschen geheel aan zijn lot over-
gelaten. Zelfs zijne moeder bemoeide zich niet met hem, daar
zij met Owen Tudor, een edelman uit Wales, was hertrouwd.
Toen hij den leeftijd van achttien jaar had bereikt, moest
Gloucëster den goedaardigen, onbekwamen jongeling de re-
geering in handen geven. Eeeds dadelijk geraakte Hendrik VI
onder den invloed van zijn oudoom, den bisschop van Win-
chester, die een verbitterde vijand van Gloucester was. Deze