Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.468
benoemden zij tot de hoogste staatsambten niet alleen gran-
des, maar ook rechtsgeleerden, en wisten zij zulk een invloed
te verkrijgen in de machtige ridderorden van St. Jago, van
Calatrava en van Alcantära, dat later het grootmeesterschap
dier orden voor goed aan de kroon kwam.
Nadat aldus het koninklijk gezag stevig was gevestigd,
kreeg de inquisitie een nieuw leven door de bemoeiingen van
koning Ferdinand, die zich daardoor den bijnaam „den Ka-
tholieken" heeft verworven.
De Joden hadden zich tijdens de heerschappij der Mooren
in grooten getale in Spanje gevestigd en er niet alleen groote
rijkdommen verworven, maar er zich ook onderscheiden als
letterkundigen, wijsgeeren, sterrenkundigen en geneesheeren.
In de streken, die door de Spanjaarden heroverd werden,
hadden de Joden telkens van de Christenen, die hen haat-
ten, hevige vervolgingen te verduren. Om veiligheid voor
hunne personen en bezittingen te erlangen, gingen daarop
vele Joden in schijn tot het Christendom over, terwijl zij
in hun hart Joodsch bleven en hunne kinderen, ofschoon
zij hen lieten doopen, in de Joodsche begrippen opvoedden.
Zij bereikten hiermede hun doel echter niet geheel. Het
bleek den priesters spoedig genoeg, dat de bekeerlingen,
Marranen (Mooren) genaamd, niet geheel zuiver in de leer
waren, en nu deed de prior van het Dominikaner klooster
te Sevilla, Alphonso De Ojeda, koning Ferdinand het plan
aan de hand, eene nieuwe inquisitie op te richten, om on-
derzoek te doen naar het geloof van allen, die gedoopt waren,
en, ingeval zij afvallig waren geworden, hen te straffen met
den dood en de verbeurdverklaring hunner goederen ten
voordeele van de koninklijke schatkist. Isabella verzette zich
aanvankelijk tegen het plan, omdat zij het onmenschelijk
vond; maar haar biechtvader, de Dominikaner monnik Tho-
mas De Torquemada, wist haar weldra te overtuigen, dat
het noodig was voor de eere Gods. Op verzoek van haar
en haar gemaal vaardigde daarop paus Sixtus IV in 1478