Boekgegevens
Titel: Kleio: verhalen en schetsen
Deel: Dl. 2 Geschiedenis der Middeleeuwen
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: F 337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203496
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleio: verhalen en schetsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.466
ofschoon aanvankelijk nog met eenigen schroom, gebruik te
maken van den magneetnaald, die reeds in de eerste helft
der XlIIde eeuw bekend was.
Men ving ook aan zulke stevige schepen, karveelen, te
bouwen, dat zij zwaar geschut aan boord konden nemen, en
vatte het plan weder op, langs Afrika's Westkust den zeeweg
naar Indië te zoeken. Ter bereiking van dit doel zeilde Bar-
tholomeüs Diaz in 1486 met drie schepen uit. Eeeds was
hij, steeds de kust in 't oog houdende, lang de linie ge-
passeerd , toen een storm hem van het land, en gedurende
veertien dagen zuidwaarts dreef. Zoodra de wind wat bedaard
was, liet hij weder oostwaarts sturen, om in de nabijheid
van de kust te komen. Verscheidene dagen zeilde hij in die
richting door zonder land te ontmoeten, en dit bracht hem
op het denkbeeld, dat hij Afrika kon zijn omgezeild. Daarop
liet hij den steven noordwaarts wenden, en weldra kwam hij
in de Algoabaai, die hij koeherdersbaai noemde, omdat hij
op de kust eene menigte koeien met herders zag. Overtuigd,
dat .hij zich op den weg naar Indië bevond, wilde hij zijn
tocht daarheen voortzetten, doch zijne schepelingen verlang-
den naar huis, en hij was, overeenkomstig het bevel des
konings verplicht, zich aan de uitspraak zijner tot een krijgs-
raad vereenigde officieren te houden, en dezen verlangden een-
parig den terugtocht. Op de thuisreis weder de kust vol-
gende, voer men langs eene kaap, voorbij welke de schepe-
lingen door den bovengenoemden storm waren gedreven,
zonder haar te kunnen zien. Diaz gaf haar den naam van
Stormkaap en landde, na eene afwezigheid van ruim zestien
maanden, weder in Portugal. Johan II was zeer verheugd
over den uitslag dezer reis, die met grond de hoop opwekte,
dat de zeeweg naar Indië te vinden zou zijn, en daarom
veranderde hij den naam Stormkaap in dien van Kaap de
Goede Hoop.